فرهنگ اعلام شهدای زنجان حروف ب

۳۵۳) بابا بیگلو، جلال: چهارم فروردین ١٣٣٠‏، در ‏شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اکبر و مادرش عذرا نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم اردیبهشت۱۳۶۱‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.

۳۵۴) باباجمادی، احمد: یکم بهمن ۱۳۴۲‏، در شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۷‏، با سمت آرپی جی زن در حاج عمران عراق بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۵۵) باباخانی، حسن: یازدهم شهریور۱۳۴۲‏، در روستای گلجه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش ملکه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر شیرینی پزی بود. سال۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. ششم شهریور ۱۳۶۷، در دیواندره ‏هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و غرق شدن در آب به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است. او را حسین نیز می نامیدند.

۳۵۶) باباخانی، روشنعلی: هفتم خرداد ۱۳۴۶، در روستای سهندسفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کارگر بود و مادرش منور نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی ادرس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۶ پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۳۵۷) باباخانی، لطفعلی: نهم اسفند ۱۳۳۹‏، در روستای گلجه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محبعلی و مادرش راضیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آذر ۱۳۶۱‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۳۵۸) بابازاده، نجفعلی: پنجم خرداد ۱۳۵۹، در روستای نورآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش بهرامعلی، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. سیزدهم اردیبهشت ١٣٧٩ ‏، در میمک بر اثر اصابت سهوی گلوله به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۵۹) باباقزوینی، سعید: بیستم اردیبهشت ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوطالب و مادرش لعیا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر و پا، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

‏۳۶۰) بابالو، رمضانعلی: دوم خرداد ۱۳۵۰، در روستای نورآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش فرمانعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه سلطان نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. کشاورزی و کارگری می کرد. پاسدار وظیفه بود. نهم اردیبهشت ۱۳۶۸، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۳۶۱) بابالو، فیاض: یکم فروردین۱۳۵۱‏، در روستای نورآباد از توابع شهرستان خدابنده دنیا آمد. پدرش اباذر (فوت۱۳۵۴‏) کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند۱۳۶۵‏، در مریوان بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۶۲) بابالو، محمدموسی: دوم تیر ۱۳۴۶، در روستای دندی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش الله وردی، کشاورز بود و مادرش لاچین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورزی می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم تیر۱۳۶۶‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی براثراصابت ترکش وگلوله به سر، پا و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع اسمت.

‏۳۶۳) بابالویی، صفرعلی: دهم آذر ۱۳۳۷‏، در روستای دندی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی (فوت ۱۳۵۲) و مادرش خورده نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم دی ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا و دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۶۴) بابامرادی، جلال: سوم بهمن ۱۳۴۲، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حبیب الله و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵در فکه زیر چرخ های تانک ماند و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۶۵) بابایی، اسماعیل: یازدهم مرداد۱۳۴۰، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حمدالله، کشاورزی می کرد و مادرش سعادت نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورزی می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن ۱۳۶۱، در رقابیه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۶۶) بابایی، اصغر: یکم تیر ١٣۴۴ ‏، در روستای قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورز بود و مادرش مهریه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش مرتضی نیز به شهادت رسیده است.

‏۳۶۷) بابایی، اکبر: بیست و دوم دی ۱۳۴۳‏، در روستای خرمال آباد از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش قمری نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی و یکم تیر ۱۳۶۶، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۶۸) بابایی، بهرامعلی: بیستم فروردین ۱٣٢٨ ‏، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش سلطنت نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خوانل. سرکارگر بود. سال ۱۳۴۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم اسفند ۱۳۶۲‏، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۶‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۳۶۹) بابایی، پیرمحمد: نهم اسفند ۱۳۴۶، در روستای پشتوک از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش یونس، کشاورز بود و مادرش ریحان نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال ۱۳۶۲‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. یکم تیر۱۳۶۶‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۷۰) بابایی، حسین: یکم شهریور ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شاه علی، کارگر بود و مادرش گلناز نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۳‏، با سمت فرمانده گروهان در شرق بصره عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۴ ‏پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۳۷۱) بابایی، دوستعلی: نهم اسفند ۱۳۴۳، در روستای اغلبیک سفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش خورده نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم تیر ۱۳۶۷، در مهران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۳۷۲) بابایی، علی: دهم خرداد ۱۳۴۷، در روستای گوزلدره از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شعبان، کشاورز بود و مادرش نجیبه نام داشت. تا اول راهغمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و ششم آذر ۱۳۶۵‏، در بانه بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٣٧٣‏) بابایی، علی: یکم شهریور۱۳۵۸‏، در روستای فلج از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش فرمانعلی، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشت فنی درس خواند و دیپلم گرفت. استواریکم نیروی انتظامی بود. سال ١٣٨١ ‏ازدواج کرد وصاحب یک پسر شد. سیزدهم آذر ١٣٨٧ ‏، در محور سردشت _ مهاباد توسط نیروهای حزب دمکرات بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهرستان خرمدره واقع است.

٣٧۴‏) بابایی، عین الله: سی ام شهریور ١٣۵٢ ‏، در روستای نصیرآباد از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش ستار، کارگری می کرد و مادرش محبوبه نام داشت. دانش آموز اول راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند۱۳۶۶‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

٣٧۵‏) بابایی، غضنفر: هفتم بهمن۱۳۱۱‏، در شهر سلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رضا و مادرش بالا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۴۴‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر و سوختگی، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۷۶) بابایی، مرتضی: دوم فروردین ۱۳۴۱‏، در روستای قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رجبعلی و مادرش مهریه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. گروهبان یکم شهربانی بود. بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۲، در قصرشیرین توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش اصغر نیز به شهادت رسیده است.

۳۷۷) بابایی، نظامعلی: یکم شهریور ۱۳۴۹، در روستای نصیرآباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کارگر کارخانه بود و مادرش لیلی نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. قالیباف بود. سال۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

۳۷۸) بابایی، نورعلی: سوم مهر ١٣۴١ ‏، در روستای بیانلو از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش نورسته نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم خرداد ۱۳۶۱، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۷۹) بابایی، یاور: دوم خرداد ۱۳۴۷‏، در روستای قره باتلاق از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش بخشعلی (فوت۱۳۶۶‏) و مادرش سوسن نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم مهر ۱۳۶۶ ‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۸۰) بابایی پور، ملک علی: بیستم شهریور ۱۳۴۰، در روستای داودگر از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش هاشمعلی، کشاورز بود و مادرش مه لقا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر ۱۳۶۱، در حمیدیه اهواز به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و نهم بهمن ۱۳۶۹‏، پس از تفحص در شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۳۸۱) بارژنگ، علی: بیستم اسفند ۱۳۳۴، در روستای ‏علی آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عزت الله و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر مغازه و فروشنده دوره گرد بود. سال ١٣۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ١٣۶٠ ‏، در محور آبادان _ ماهشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

‏۳۸۲) بازرگان، بهرام: سوم خرداد۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسلام، پیرایشگر بود و مادرش عذرا نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم آذر ۱۳۶۲ ‏، با سمت آرپی جی زن در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

۳۸۳) باطنی مقدم، رسول: یکم اسفند۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر و مادرش نجیبه نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته برق صنعتی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم آذر ۱۳۶۴‏، در کان زرد سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر انفجار نارنجک به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

٣٨۴‏) باغلوجه، سعیده: یکم اردیبهشت۱۳۵۸‏، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسن، در کارخانه کار می کرد و مادرش ملیحه نام داشت. دانش آموز دوم ابتدایی بود. هفدهم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زنجان به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٣٨۵‏) باقری، اباصلت: بیستم اردیبهشت ۱۳۴۰، در روستای خانجین از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش هدایت الله و مادرش کوچک خانم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر نانوایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به پا و سوختگی، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

۳۸۶) باقری، اباصلت: دوم اسفند۱۳۳۸‏، در روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مسیب، خواربار فروش بود و مادرش طوبا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. پاسدار بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. سوم مرداد ۱۳۶۸، در لبنان هنگام انجام ماموریت بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است. او را عظمت نیز می نامیدند.

‏۳۸۷) باقری، بخشعلی: دوم تیر ۱۳۳۹‏، در روستای چرره ناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سلطانعلی و مادرش فرخنده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ژاندارمری خدمت می کرد. هفتم آذر ۱۳۶۰، در سنندج هنگام درگیری با گروه های ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۸۸) باقری، ایپکعلی: دوم خرداد ۱۳۴۷‏، در روستای قیطول از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجب (فوت۱۳۵۹‏) و مادرش قزبس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در عین خوش توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۳۸۹) باقری، حسن: دوم خرداد ۱۳۳۹‏، در روستای والارود از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش لطفعلی، خواربار فروش بود و مادرش مقدسه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، با سمت فرمانده گردان ولیعصر در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۶ پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد. او را رسول نیز می نامیدند.

‏۳۹۰) باقری، حسن‌رضا: یکم آذر ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فضلعلی، کارگر شهرداری بود و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است. او را غلامرضا نیز می نامیدند.

‏۳۹۱) باقری، حسین: دوازدهم بهمن ١٣۴٣ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش عالیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، با سمت نیروی واحد اطلاعات – عملیات در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

۳۹۲) باقری، رحمان: دوم مهر۱۳۲۵، در روستای ینگجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قربانعلی و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۴۷ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

٣٩٣‏) باقری، رحیم: پنجم آبان ۱۳۴۳، در روستای مشکین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شیرینعلی و مادرش شوکت نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم دی۱۳۶۰‏، در مریوان بر اثر سرمازدگی به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

۳۹۴) باقری، رسول: دوم فروردین ۱۳۳۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش فضه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. بنا بود. سال ۱۳۵۸‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم فروردین ۱۳۶۷‏، در بوارین خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سینه و سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهر زادگاهش واقع است.

۳۹۵) باقری، علی: دوم تیر ١٣٢٠ ‏، درروستای احمدکندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غنی و مادرش صدیقه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۴۹ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

۳۹۶) باقری، فرامرز: دوم آبان ۱۳۴۱، درروستای قیطول از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کشاورز بود و مادرش معصومه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم خرداد۱۳۶۱ ‏، با سمت تیربارچی در پیرانشهر هنگام درگیری با اشرار بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۳۹۷) باقری، محمدحسن: پانزدهم تیر۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یعقوب، شیشه بر بود و مادرش عفت نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم دی ۱۳۶۵، با سمت بی سیم چی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

۳۹۸) باقری، مرتضی: دوم خرداد ۱۳۴۷‏، در روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحیم، جوشکار بود و مادرش زرین تاج نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. راننده بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم مرداد۱۳۶۲، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

۳۹۹) باقری، معرفت الله: ششم تیر ۱۳۳۶، در روستای پرچین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قارداش، کشاورز بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. شغلش آزاد بود. سال ١٣۵٧ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱ ‏، با سمت آرپی جی زن در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و شانزدهم آبان ١٣٧۴، پس از تفحص در روستای شناط شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۴۰۰) باقری، ناصر: سوم اسفند۱۳۴۲‏، در روستای مشکین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جعفرعلی و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. بنا بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، در محور دزفول _ شوش بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

‏۴۰۱) باقری چیزه، مرتضی: دهم تیر ١٣٢٨ ‏، در روستای چیزه از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش میرزا و مادرش وجیهه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. بنا بود. سال ۱۳۴۹ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سی و یکم فروردین ١٣۶١ ‏، در مریوان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٠٢‏) بالایی، باقر: سوم تیر ۱۳۴۴‏، در شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین و مادرش جیران نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کشاورز و کارمند فرمانداری بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت و بر اثر اصابت گلوله و ترکش به پا و دست مصدوم و اسیر شد. هفتم شهریور ١٣٨١ ‏، در زادگاهش بر اثر عوارض ناشی از دوران اسارت در بیمارستان های زادگاهش به شهادت رسید. مزار او در همان شهرستان واقع است.

‏‌۴۰۳) بالایی، رجبعلی: سوم شهریور ۱۳۳۸‏، در شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش حسین و مادرش کوکب نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۴۰۴) بامزد، غلامحسین: ششم خرداد ۱۳۳۰، درروستای ارهان از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فغانعلی، کشاورز بود و مادرش افسانه نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. استوار یکم ژاندارمری بود. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. بیست و هشتم آذر ۱۳۵۹‏، در آبادان بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

‏۴۰۵) بامشاد، رزاق: سوم خرداد ۱۳۳۷‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رحمان، کارگر بود و مادرش محترمه (فوت ۱۳۴۹‏) نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. معلم بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر ۱۳۶۲، درشرق بصره عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دهم خرداد ١٣٨٠ ‏، پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۴۰۶) باندم، غلامحسین: پنجم آبان ۱۳۴۰، در روستای فنوش آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش حسنیه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. پاسدار بود. هشتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏‏۴۰۷) بایگان، خلیل: دوازدهم مهر ١٣١٠ ‏، در روستای ‏باغلوچه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش فتح الله و مادرش ناری نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۳۹ ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم خرداد ۱۳۶۲‏، در محور سردشت _بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای شهرستان زادگاهش واقع است.

۴۰۸) بایندر، علی: بیستم آذر۱۳۴۷‏، در روستای مادآباد از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش عزیزمحمد، کشاورزی می کرد و مادرش ستاره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد ۱۳۶۷‏، در اسلام آباد غرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۰۹) بحری، اعلم: سی ام شهریور ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبادالله و مادرش مدینه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم شهریور ۱۳۶۴‏، در قلخانک سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

‏۴۱۰) بحرینی، جمشید: بیست و یکم آبان ۱۳۴۱، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود، گاراژدار بود و مادرش حشمت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم مهر ۱۳۶۲‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

۴١١‏) بختیاری، ایرج: دوم دی ۱۳۳۸‏، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش ام البنین نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند بانک بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست ودوم بهمن ۱۳۶۴‏، با سمت آرپی جی زن در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

۴١٢‏) بختیاری، بهرام: دوم اردیبهشت۱۳۴۸‏، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، جهادگر بود و مادرش شهربانو نام داشت. تا پایان دوره ‏راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، با سمت آرپی جی زن در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به کتف و کمر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است. او را آقاخان نیز می نامیدند.

۴۱۳) بختیاری، صیادعلی: پنجم خرداد ۱۳۴۱، در روستای مزیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نظامعلی، کشاورزی می کرد و مادرش احترام نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۱، در شلمچه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴١۴‏) بختیاری، عبدالحسین: دوم فروردین ۱۳۳۶، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش اباذر، کشاورزی می کرد و مادرش مرصع نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سیمانکار بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

۴١۵‏) بختیاری، علی: چهارم خرداد ١٣۴٧ ‏، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مردعلی (فوت ١٣۵٢‏) کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و ششم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است. او را میرزا آقا نیز می نامیدند.

۴١۶‏) بختیاری، علی: دهم خرداد۱۳۴۲‏، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ‏نباتعلی، فروشنده بود و مادرش تلی نام داشت. دانشجوی دوره کاردانی و معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در بهشت کبرای شهرستان زادگاهش واقع است.

‏۴۱۷) بختیاری، علی: سوم فروردین ١٣۴٨ ‏، در روستای امیربستاق از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عشقعلی، کارگر بود و مادرش خندان نام داشت. خواندن و نوستن نمی دانست. کارگر شرکت بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۶، در کردستان عراق بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در روستای شریف آباد تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

بختیاری، قدرت الله: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان همدان.

۴١٨‏) بختیاری، محرمعلی: دهم خرداد۱۳۴۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش مهر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. توسط نیروهای حزب دمکرات بر اثر اصابت گلوله به سینه مجروح شد و یکم اسفند ١٣٨۵ ‏، در زادگاهش بر اثر عوارض ناشی از مجروحیت به شهادت رسید. مزار او در همان شهرستان واقع است.

۴١٩‏) بخشی، اصغر: یازدهم آبان ۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی و مادرش مکرمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم بهمن ۱۳۶۱، در محور سنندج _ دیواندره هنگام درگیری با نیروهای حزب دمکرات بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

۴٢٠‏) بخشی، زیدالله: سوم مهر ۱۳۴۵، در روستای قاسم آباد از توابع شهرستان زنجان دیده به جهان گشود. پدرش قدرت، کشاورز بود و مادرش راویه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم شهریور ۱۳۶۵، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش توپ به شهادت رسید. پیکر وی را در گلزار شهدای مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

بخشی، محمد: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

بخشی منیق، حسین: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان آذربایجان شرقی.

‏۴۲۱) بدری، محمد: یکم مهر ۱۳۴۵‏، در روستای فیله‌خاصه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورز بود و مادرش لیلان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. بر اثر اصابت سهوی گلوله به شکم مجروح شد و هفدهم اردیبهشت۱۳۶۶، در بیمارستان امام خمینی تبریز بر اثر جراحات ناشی از آن شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٢٢‏) بدلی، رشیده: دوم فروردین۱۳۵۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش موسی، راننده بود و مادرش سیده ثریا نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین همان شهرستان واقع است.

۴۲۳) بدن کج اصل، امامعلی: چهارم اردیبهشت۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عیسی و مادرش دل آرام نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. قالیباف بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم فروردین ۱۳۶۲‏، در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش و گلوله به پا، شهید شد. مدفن او در مزار بالای زادگاهش واقع است.

۴٢۴‏) براتی مقدم، زینب: هشتم شهریور۱۳۶۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، خیاط بود ‏و مادرش ملیحه نام داشت. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای همان شهرستان واقع است.

۴٢۵‏) برجی، مهدی: پنجم آبان۱۳۴۵‏، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی بابا، عطار بود و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۱، در پاسگاه ‏زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و هشتم مرداد ١٣٧۴ ‏، پس از تفحص در بهشت کبرای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۴۲۶) برقعی، کریم: یکم بهمن ۱۳۴۱، در روستای خیرآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش قارداشعلی، روحانی بود و مادرش رخساره ‏نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سیزدهم آبان ۱۳۶۲، در پنجوین عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در شهرستان قم واقع است.

‏۴۲۷) برکابیان، شعبان: ششم خرداد ۱۳۳۹، در روستای هزار باریک آب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اروجعلی، کشاورز بود و مادرش صفوره ‏نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۲‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم فروردین ۱۳۶۴‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٢٨‏) برکاتی، سلیمان: یکم خرداد۱۳۴۶‏، در روستای سفیدکمر از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش محمدابراهیم، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم خرداد ۱۳۶۶، در بمباران هوایی مریوان بر اثر اصابت ترکش شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٢٩‏) برموزیان، غلامرضا: بیستم بهمن ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمدد. پدرش عباس (فوت ۱۳۵۹‏) و مادرش ربابه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در گلزار شهدای مزار پایین زادگاهش واقع است.

۴۳۰) برناک، صمد: دوم آذر ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم مهر ۱۳۶۰‏، در محور آبادان _ ماهشهر بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

۴٣١‏) بسطامیان، اصغر: چهارم آذر ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین (فوت ۱۳۶۱‏) و مادرش جمیله نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد. برادرش عبدالله نیز به شهادت رسیده است.

۴٣٢‏) بسطامیان، عبدالله: پانزدهم اسفند ۱۳۴۳ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین (فوت ۱۳۶۱‏) و مادرش جمیله نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم خرداد ۱۳۶۴، با سمت معاون فرمانده گردان در دزفول بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد. برادرش اصغر نیز به شهادت رسیده اسمت.

۴۳۳) بشیری فرد، صفدر: دوم خرداد ۱۳۴۴، در روستای قروه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش بانو نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم فروردین ۱۳۶۵، با سمت تک تیرانداز در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۳۴) بشیری موسوی، سید عبدالله: دهم بهمن ۱۳۳۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدفتاح، فروشنده بود و مادرش جیران نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درسی خواند و دیپلم گرفت. خلبان بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد. بیست و پنجم مرداد ۱۳۵۸ ‏، در کردستان بر اثر اصابت گلوله ضدهوایی نیروهای عراقی به هواپیما و سقوط آن و سوختگی به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد.

۴٣۵‏) بشیری موسوی، سیدهادی: بیست و ششم اردیبهشت۱۳۴۸‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیداحمد، فرش فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳‏، با سمت آرپی جی زن در جبهه جنوب به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و چهاردهم مهر ۱۳۷۶، پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

بصارتی، ابوالفضل: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

۴۳۶) بطحایی، سیدکاظم: پانزدهم فروردین ۱۳۳۸، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدرئوف و مادرش صغرا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم بهمن ۱۳۶۰‏، در چزابه بر اثر اصابت ترکش به دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۴۳۷) بکشلو، ابوالحسن: بیست و یکم آذر ۱۳۴۷‏، در روستای مزیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شعبان، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی پرداخت. طلبه بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سال ۱۳۶۶ازدواج کرد. بیست و نهم دی۱۳۶۶‏، با سمت مسئول گروهان در پادگان سیدالشهدای قیدار خدابنده هنگام آموزش بر اثر انفجار سهوی نارنجک به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٣٨‏) بلبلی، محمدباقر: هشتم مهر۱۳۴۸‏، در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورز بود و مادرش فریده نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به دست، پا و صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٣٩‏) بنایی، نقی: سی ام اردیبهشت ۱۳۳۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش تقی و مادرش نیمتاج نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. کارمند سازمان جنگل بانی بود. سی ام آبان ۱۳۵۷، در زادگاهش توسط عوامل رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مدفن او در مزار بالای همان شهرستان واقع است.

۴۴۰) بوکان، لطف الله: دوم مرداد۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حمدالله، کارگر شهرداری بود و مادرش زهرا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم آبان ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای چیذر شهرستان شمیرانات واقع است.

۴۴١‏) بهارلو، نوروزعلی: سوم آبان۱۳۴۷، در روستای سهندعلیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش نریمان، کشاورز بود و مادرش جهان زر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند۱۳۶۶، با سمت امدادگر در بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر مجا ماند ‏و بیست ویکم بهمن ۱۳۷۸ ‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۴۴۲) بهبودی، خانعلی: سوم مهر ۱۳۴۲، در روستای گیلانکشه از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش لیلان نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. نانوا بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم تیر ۱۳۶۷‏، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۴۳) بهرامی، اباصلت: سوم تیر۱۳۴۰‏، در روستای زرده از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش بهرامعلی، کشاورز بود و مادرش مستوره ‏نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۰‏، در محور مهاباد _میاندوآب بر اثر ریزش سنگر به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۴۴‏) بهرامی، ابوالقاسم: چهارم فروردین ۱۳۴۸‏، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده ‏به دنیا آمد. پدرش حسین، مغازه ‏دار بود و مادرش عالمتاج نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته انسانی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کتف و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۴۵‏) بهرامی، اسماعیل: پنجم خرداد ۱۳۴۰‏، در روستای لیل آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسن، نانوا بود و مادرش ماهی نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز نانوا بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم دی ۱۳۶۵‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مدفن او در مزار بالای شهرستان زادگاهش واقع است.

۴۴۶‏) بهرامی، خسرو: یکم شهریور ۱۳۵۴‏، در روستای حصار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اصغر، کشاورزی می کرد و مادرش رخشنده ‏نام داشت. تا چهارم متوسطه در رشته کشاورزی درس خواند. سرباز ارتش بود. دهم بهمن ۱۳۷۶ ‏، در داربلوط گیلانغرب بر اثر ریزش سنگ سنگر به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۴۷) بهرامی، ذکرعلی: دوم فروردین ۱۳۳۳‏، درروستای آب بر از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش گوهرتاج نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم بهمن۱۳۶۶‏، با سمت راننده آمبولانس در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۴٨‏) بهرامی، رحمانعلی: سوم فروردین ١٣۴٣ ‏، در روستای ایوانک از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ایمانعلی، کشاورز بود و مادرش نجیبه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم مرداد ۱۳۶۳، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکر او مدت ها درمنطقه بر جا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

۴۴٩‏) بهرامی، شاهپور: نهم اردیبهشت ١٣۴٢ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، قهوه خانه دار بود و مادرش لیلان نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم فروردین ۱۳۶۲ ‏، در فکه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره ‏به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٠ ‏پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۴۵۰) بهرامی، شیرینعلی: چهارم اسفند ۱۳۴۶، در روستای هزاررود از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش بالاخان، کارگر بود و مادرش گوهر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم بهمن ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، صورت و کتف، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۵١‏) بهرامی، عیسی: بهمن ۱۳۴۸، در روستای طهماسب آباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ‏قربانعلی و مادرش زیور نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم دی ۱۳۶۳، در بانه بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۵٢‏) بهرامی، قربانعلی: پنجم شهریور ۱۳۴۱‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مظفر، فروشنده دام بود و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و نهم خرداد ١٣٧۵ ‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد. او را حاجی می نامیدند.

۴۵٣‏) بهرامی، قربانعلی: یکم شهریور ۱۳۴۹‏، در روستای کاوند از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش نوروزعلی (فوت ۱۳۶۴) و مادرش حوریه (فوت ۱۳۵۱‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. نانوا بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست وسوم مرداد ۱۳۶۶ ‏، در ابوالفتح عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۴۵۴‏) بهرامی، مجتبی: یکم اردیبهشت ۱۳۴۶، در روستای هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش رستم علی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم مرداد ۱۳۶۶، در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۵۵‏) بهرامی، محمدعلی: دوم فروردین ۱۳۲۹، درروستای سهندسفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش گل محمد، کشاورز بود و مادرش منور نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. سال۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند ودهم خرداد ١٣٨٠ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۴۵۶‏) بهرامی، منصور: پنجم فروردین ۱۳۴۶، در روستای بابالنگ از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش محرمعلی و مادرش ربابه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. خیاط بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم آذر ۱۳۶۵، در سردشت دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالا شهرستان زنجان واقع است.

‏۴۵۷) بهرامی، میرزاعلی: یکم دی ۱۳۴۷‏، در روستای درام از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش حسینعلی، کشاورزی می کرد و مادرش وجیهه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. برقکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم تیر ۱۳۶۵‏، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله و ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۵۸) بهرامی، ناصر: چهاردهم شهریور ١٣۴٠ ‏، در روستای چاردره از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خیرالله، کشاورز بود و مادرش ثریا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یازدهم تیر۱۳۶۲‏، در دهلران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

۴۵٩‏) بهرامی، ناصر: هشتم مرداد ۱۳۴۷، درشهرسلطانیه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کشاورزی می کرد و مادرش طاهره نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، با سمت امدادگر در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۴۶۰) بهرامی، یونسعلی: دوم اردیبهشت ۱۳۴۸، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان ایجرود به دنیا آمد. پدرش سیفعلی، کشاورز بود و مادرش ام البنین نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگری می کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هفدهم مرداد ۱۳۶۷، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۶۱) بهرامی حصاری، ذبیح الله: یکم خرداد۱۳۴۸‏، در روستای حصار از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورزی می کرد و مادرش سکینه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند۱۳۶۳‏، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت توکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۶٢‏) بهرامی شاه بگندی، مصطفی: یکم شهریور ۱۳۴۶، در روستای شاه بگندی از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عین الله، روحانی بود و مادرش فاطمه نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم مهر ۱۳۶۵‏، در مریوان بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار بالای شهرستان زنجان واقع است.

۴۶٣‏) بهروزی، اصلان: سوم خرداد ١٣۴٧ ‏، در روستای نصیرآباد از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش علیرضا، کشاورز بود و مادرش اقدس نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نهم تیر ۱۳۶۶، با سمت بی سیم چی در مرز ایران و عراق هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به پیشانی و پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۶۴‏) بهلولی، روح الله: بیستم تیر ۱۳۴۰، در روستای علی آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل و مادرش زرین تاج نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به گردن، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

۴۶۵‏) بهمنی، سلیمان: دوم فروردین ١٣۴١ ‏، در روستای داشبلاغ از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۶۶) بهمنی، علیرضا: سی ام تیر ١٣۴٧ ‏، درشهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصلان، در شهرداری کار می کرد و مادرش مقبوله نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶، در حلبچه عراق براثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

‏۴۶۷) بهمنی، مظاهر: هفدهم اردیبهشت ۱۳۳۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسفندیار و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سال ۱۳۵۳ ‏ازدواج کرد. بیست و هشتم شهریور ۱۳۵۹، در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش آرپی جی به شهادت رسید. مزار او در امامزاده سیدابراهیم زادگاهش واقع است.

۴۶۸) بهمنی، ناصر: دوم خرداد۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش منصور، کارگر شهرداری بود و مادرش نجیبه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، با سصت بی سیم چی در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و پنجم آبان ۱۳۶۷‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۴۶۹) بیات، ابوطالب: دوم خرداد۱۳۴۵‏، درروستای قزل تپه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورزبود و مادرش مریم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیزکشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. هشتم آبان ۱۳۶۵، در بمباران هوایی شوشتر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۷۰) بیات، اصغر: پنجم شهریور ۱۳۴۵‏، در روستای قزل تپه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عشقعلی، بارفروش بود و مادرش نجیبه نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. نقاش خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم آذر ۱۳۶۶، در پیچ انگیزه موسیان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به دست و قطع آن، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

۴۷۱) بیات، امیر: نهم تیر ۱۳۵۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اکبر(فوت ١٣۵٣‏) و مادرش وجیهه نام داشت. دانش آموز سوم ابتدایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵ در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین همان شهرستان واقع است.

۴۷۲) بیات، ترکعلی: هفتم خرداد ١٣۴١ ‏، در روستای قره‌گول از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش نیم تاج نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۴ ‏ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم فروردین ۱۳۶۵ ‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۷۳) بیات، جعفر: نهم آذر ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش زین العابدین، کارگر شرکت بود و مادرش صغرا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش و گلوله به سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

۴۷۴) بیات، جلال: سال ۱۳۴۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، نانوا و بنا بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند۱۳۶۶ ‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

۴٧۵‏) بیات، جمشید: یکم آبان ۱۳۳۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیف الله و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت۱۳۷۵‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۴۷۶) بیات، جواد: بیست و پنجم مهر ۱۳۴۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عبدالاحد، آهن فروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. عضو کادر سازمان هلال احمر بود. نهم آبان ١٣۶٣ ‏، با سمت راننده آمبولانس در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

‏۴۷۷) بیات، جواد ‏: یکم آذر ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قنبر، راننده بود و مادرش زینب نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

‏۴۷۸) بیات، حسن: چهارم دی ١٣۵٠ ‏، در روستای تلخاب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش بالعلی، کشاورز بود و مادرش مرضیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. چهاردهم آبان ١٣۶٩ ‏، در مریوان بر اثر اصابت سهوی گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٧٩‏) بیات، حسن: یکم دی ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خلیل، کشاورز بود و مادرش جیران نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۱، در محور هزارکانیان بیجار هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

‏۴۸۰) بیات، حسین: بیستم شهریور ۱۳۴۶، در روستای آق بلاغ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورزی می کرد و مادرش گل آرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و ششم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٨١‏) بیات، حکمعلی: سوم تیر ١٣۴٢ ‏، درروستای کرسف از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سیفعلی، کشاورز بود و مادرش مه لقا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٨٢‏) بیات، حمید: بیست و یکم فروردین ۱۳۴۸، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش باقر، کارگر شهرداری بود و مادرش طاهره نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه و بسیجی بود. سی ام تیر ١٣۶۴ ‏، در زادگاهش هنگام آموزش نظامی غرق و شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۴٨٣‏) بیات، خدانعلی: سوم آذر ۱۳۴۲، در روستای غنی بیگلو از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش زیادعلی و مادرش محترم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

۴۸۴) بیات، داود: دهم فروردین ۱۳۴۷، در روستای سها از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم مرداد ۱۳۶۷‏، در شلمچه بر اثر گرمازدگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٨۵‏) بیات، ذکریا: دوم خرداد ۱۳۴۶، در روستای گرزبر از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اوسط، کشاورز بود و مادرش گوهر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. اونیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۷‏، در بمباران شیمیایی حلبچه عراق به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴۸۶) بیات، ذکریا: دوم فروردین ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرتضی، کارگر شرکت بود و مادرش گل گز نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم خرداد ۱۳۶۴، در دزفول دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. برادرش نیازعلی نیز به شهادت رسیده است.

۴۸۷) بیات، ذکریا: سوم تیر ۱۳۴۸، در روستای قره آقاج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسدالله، کشاورز بود و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۶، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٨٨‏) بیات، رحیم: پانزدهم آبان۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یحیی، راننده بود و مادرش مهپاره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. راننده بود و صافکاری نیز می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش قرار دارد. برادرش قامت نیز به شهادت رسیده است.

۴٨٩‏) بیات، رضا: دوم اسفند ۱۳۳۸‏، در روستای قزل تپه علیقلی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهدی قلی و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. آهنگر و جوشکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در ام الرصاص عراق به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۴۹۰) بیات، رضا: ششم مهر۱۳۴۶‏، درروستای گلجیک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مسلم، کشاورزی می کرد و مادرش سلطان نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. خیاط بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم آبان ۱۳۶۱‏، در محور سردشت- پیرانشهر هنگام درگیری با نیروهای حزب دمکرات بر اثر شکنجه و اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در گلزار شهدای مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۴٩١‏) بیات، سهراب: چهارم مهر ۱۳۴۵‏، در روستای آق بلاغ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش مسیب، کشاورز بود و مادرش رخشنده نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله به کتف، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زنجان واقع است.

۴٩٢‏) بیات، سیف الله: هفدهم فروردین ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم مرداد ۱۳۶۶ ‏، با سمت بی سیم چی در میمک توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

۴٩٣‏) بیات، ظهراب: هفدهم تیر ۱۳۴۳‏، در روستای اندآباد سفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش زیادعلی، کارگر بود و مادرش ملیحه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کارگری می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سوم آبان ۱۳۶۲‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٩۴‏) بیات، عشقعلی: نهم خرداد ۱۳۳۹ ‏، در روستای قره آقاج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسف، کشاورز بود و مادرش مکرمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ١٣۵٧ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۱‏، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود وی در مزار پایین زادگاهش واقع است.

۴٩۵‏) بیات، علی اصغر: دوم اسفند ۱۳۴۲، در روستای قره آقاج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، لوله کش بود و مادرش قمر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز لوله کشی می کرد. سال ١٣۶٢ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهارم دی ۱۳۶۵، با سمت نیروی واحد اطلاعات عملیات در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

۴٩۶‏) بیات، علیرضا: یکم مهر ١٣۴١ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حبیب، ارتشی بود و مادرش عشرت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اتومکانیک درس خواند ودیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها درمنطقه باقی ماند و یازدهم تیر ۱۳۷۶‏، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۴٩٧‏) بیات، غفار: یکم مهر ۱۳۴۸‏، در روستای تلخاب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محبتعلی، کشاورز بود و مادرش صفیه ناو داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. سوم تیر ۱۳۶۷‏، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به پا ودست، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٩٨‏) بیات، فرج الله: یکم اسفند ۱۳۵۰، در روستای اندآباد سفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش قارداشعلی، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درسی خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کود. بیست و ششم شهریور ۱۳۶۸‏، در پاسکاه نزور بانه هنکام درکیری با کروه های ‏ضدانقلاب بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش به سر و کتف آن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۴٩٩‏) بیات، فرخ: یکم مهر ۱۲۸۵ ‏، در روستای پاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مسیب و مادرش خاتون نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر شوکت راه آهن بود. سال ۱۳۲۰ ‏ازدواج کرد وصاحب سه پسر و چهار دختر شد. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی شهرستان زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپردند.

‏‌۵۰۰) بیات، قامت: سال ١٣۴٠ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یحیی و مادرش مهپاره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. هجدهم بهمن ۱۳۶۱، در رقابیه بر اثر انفجارمین به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش رحیم نیزبه شهادت رسیده است.

۵۰۱) بیات، قربانعلی: دوم خرداد ۱۳۳۸، در روستای امین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش ایمان و مادرش نرجس نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت توکش به سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است.

‏‌ ۵۰۲) بیات، قربانعلی: سوم تیر ۱۳۳۵‏، در روستای اندآباد سفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش قهرمان و مادرش کلثوم نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. سال ۱۳۵۶ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم دی ۱۳۵۹، در گیلانغرب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۰۳) بیات، کریم: دوم خرداد۱۳۴۰‏، در روستای قره آقاج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی، کارگری می کرد و مادرش حلیمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. عضو کادر شهربانی بود. هفدهم شهریور ۱۳۶۱، در ترجان سقز توسط نیروهای عراقی به اسارت درآمد و پس از شکنجه به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۵۰۴) بیات، مبارکعلی: نهم شهریور ۱۳۴۶‏، در روستای آق بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حاجعلی و مادرش نجیبه(فوت ۱۳۵۴‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر نانوایی بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. دوازدهم آبان ۱۳۶۱ ‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شکم و پا، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش واقع است. او را شوذب نیز می نامید.

۵٠۵‏) بیات، محمد: دوم شهریور ۱۳۴۸، در روستای قره آقاج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش توکل، روحانی بود و مادرش لیلان نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم فروردین ۱۳۶۶، با سمت آرپی جی زن در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و هفتم تیر ۱۳۷۵ ‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۵٠۶‏) بیات، محمد: یکم شهریور ۱۳۳۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش هاشم، پشم فروش بود و مادرش مست گل نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارمند سازمان بهزیستی بود. سال ۱۳۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵، با سمت بی سیم چی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۵٠٧‏) بیات، محمد: یکم شهریور ۱۳۵۰، در روستای کرسف از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قیاسعلی، کشاورزی می کرد و مادرش مرال نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم دی ۱۳۶۶‏، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ١٣٧٧ ‏پس از تفحص در زادگاهش به خاک ‏سپرده شد.

۵۰۸) بیات، محمدباقر: دوازدهم فروردین ۱۳۳۶‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عباس، خواربار فروش بود و مادرش آمنه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند واحد خدمات صدا و سیما بود. سال ١٣۵٧ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین زادگاهش واقع است.

‏‌ ۵۰۹) بیات، محمدعلی: هفتم تیر ۱۳۴۷‏، در روستای نیک‌پی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محبتعلی، کشاورز بود و مادرش قیزقیه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیستم آذر ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به چشم، دهان و سر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۵۱۰) بیات، مرادعلی: سی ام فروردین ١٣۴٩ ‏، در روستای اندآباد سفلا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش نوروزعلی، کشاورز بود و مادرش گلشن نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۹‏، در محور مهاباد -میاندوآب براثر اصابت سهوی گلوله به سر و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۱۱) بیات، مرتضی: یکم مهر ١٣۴٩ ‏، درروستای امین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش گرجی نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۵۱۲) بیات، نوروز: یکم مهر ۱۳۴۹، در روستای قره آقاج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محبعلی، کشاورزی می کرد و مادرش نرگس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی پرداخت. طلبه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵ ‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پاها و دست، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۵١٣‏) بیات، نیازعلی: ششم مهر ۱۳۴۶، در روستای اندآبادسفلا از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرتضی، کارگر شرکت بود و مادرش گل گز نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۶۵، با سمت آرپی جی زن در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش قرار دارد. برادرش ذکریا نیز به شهادت رسیده است.

۵١۴‏) بیات، یحیی: دوم اسفند ۱۳۴۲‏، در روستای تلخاب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سبزعلی، کشاورز بود و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲، در محور آبادان _ ماهشهر بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۱۵‏) بیات، یعقوب: یکم آذر ۱۳۳۲‏، در روستای قره آقاج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم تیر ۱۳۶۵‏، با سمت تیربارچی در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر موج گرفتگی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۱۶) بیات، یونس: دوم خرداد ۱۳۵۰‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش براتعلی، خواربار فروش بود و مادرش علیا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز خواربار فروش بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۶، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و دست، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۵۱۷) بیات آقبلاغی، زلفعلی: دوم شهریور ۱۳۴۲‏، در روستای آق بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رضا و مادرش خوشقدم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. نهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در روستای قزقپان تکاب هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در بهشت زهرای شهرستان تهران واقع است.

۵١٨‏) بیات حاجی کندی، بیت الله: یکم مهر ۱۳۴۶، در روستای حاجی کندی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر، خواربار فروش بود و مادرش رغیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نانوا بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند ۱۳۶۶، در بمباران شیمیایی شیخ صالح عراق به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۵١٩‏) بیاتی، محمود: بیست و هفتم خرداد ۱۳۴۱‏، در شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش عوضعلی، درشرکت راه آهن کار می کرد و مادرش صفوره نام داشت. تا دوم متوسطه در رشت اقتصاد درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم آبان ۱۳۶۲‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پهلو و کمر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۵٢٠‏) بیاتی قیداری، محرم‏: ششم فروردین ۱۳۲۳، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی (فوت ۱۳۵۶‏) کشاورز بود و مادرش شکوفه (فوت ۱۳۵۷‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارمند جهاد سازندگی بود. سال ۱۳۶۲‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. به عنوان جهادگر در جبهه حضور یافت. سوم تیر ۱۳۶۷‏، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش توپ به سر، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

۵٢١‏) بیانلو، آقاعلی: یکم بهمن ۱۳۴۲، در روستای بولقاتی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جانعلی (فوت ۱۳۴۵‏) و مادرش بالاقیز نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم آذر ۱۳۶۱، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش نارنجک به سر و صورت، شهید شد. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

۵٢٢‏) بیانلو، علی: پانزدهم آبان ۱۳۳۲، در شهرستان ری به دنیا آمد. پدرش نادعلی، کشاورز بود و مادرش لیلا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و پس از تفحص در روستای قلقاتی از توابع شهرستان زنجان واقع است.

۵۲۳) بیانلو، ناصر: دوازدهم آبان ۱۳۴۰، در روستای قلقانی از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینعلی و مادرش آسیه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. پانزدهم آبان ۱۳۶۰‏، در رقابیه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۵٢۴‏) بیاور، غلامرضا: دوازدهم مرداد ۱۳۴۸‏، درشهرستان ‏زنجان به دنیا آمد. پدرش سلمان، کارگر بود و مادرش مقدس نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم اسفند ۱۳۶۳‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۵٢۵‏) بیرامی، اباصلت: چهارم آبان ۱۳۴۲‏، در روستای اغولبیک از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله و مادرش فراست نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. یکم دی ١٣۶١ ‏، در محور تکاب-شاهین دژ هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵٢۶‏) بیستونی، اسکندر: دوم فروردین۱۳۴۴‏، در روستای حلب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدصادق، کشاورز بود و مادرش ملیحه نام داشت. تا سوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۴۶ ‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سینه و پا، شهید شد. مدفن او در مزار پایین شهرستان زادگاهش قرار دارد.

‏۵۲۷) بیسوده، ذبیح الله: دوم فروردین ۱۳۴۴‏، در روستای ویر از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. هشتم آبان ۱۳۶۵‏، در شوشتر بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

بیک وردی، محمد: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

۵٢٨‏) بیگ آبادی، عزت الله: بیست و یکم بهمن ۱۳۴۶، ‏در روستای بلند پرچین از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کشاورز بود و مادرش صفوره نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم آبان ۱۳۶۱‏، در عین خوش توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵٢٩‏) بیگدلو، برجعلی: پنجم خرداد ۱۳۴۸‏، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش ماه تاج نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم فروردین ۱۳۶۴‏، در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیستم فروردین ۱۳۶۴، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۵۳۰) بیگدلو، حکمعلی: دوم فروردین ۱۳۴۶ ‏، در ‏روستای قجور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شکرالله، کشاورز بود و مادرش مرصع نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سینه، دست، پهلو و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵٣١‏) بیگدلو، رشید: بیستم آبان ۱۳۳۳‏، در روستای محمدخلج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عبدالعلام و مادرش مختومه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج به جبهه رفت. ششم آذر ۱۳۶۶، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۳۲‏) بیگدلو، علی اوسط: دوم تیر ۱۳۴۱‏، در روستای کهلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش براتعلی، کشاورز بود و مادرش طوبا نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۳۳) بیگدلو، قاسمعلی: بیستم اسفند ۱۳۳۷، در روستای زرین آباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کشاورز بود و مادرش ربابه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اسفند ١٣۶٢ ‏، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت گلوله به گردن، صورت و اصابت ترکش به دست و مصدومیت شیمیایی شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵٣۴‏) بیگدلو، محمدحسین: یکم خرداد ۱۳۴۰، در روستای زرین رود از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش ترمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ١٣۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم بهمن ۱۳۶۴‏، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵٣۵‏) بیگدلو، محمدرضا: یکم شهریور ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یدالله، کارگر بود و مادرش زبیده نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۶۲‏ازدواج کرد. به عنوان گروهبان دوم ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۲‏، با سمت خدمه تانک در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کمر و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. او را التفات نیز می نامیدند.

۵۳۶) بیگدلو، محمدعلی: پنجم آذر ۱۳۰۸، در روستای ‏محمدخلج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش یعقوبعلی، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۳۵ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و یک دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ١٣۶٣ ‏، در پاسگاه سیجان بانه توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏بیگدلو، محمدعلی: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای ‏استان تهران.

۵٣٧‏) بیگدلو، ملکعلی: در روستای ‏آغوزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی، کشاورز بود و مادرش قدم خیر (فوت ۱۳۵۶) نام داشت. درحد خواهن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۵، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به پاها و دست، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش یعقوبعلی نیز به شهادت رسیده است.

۵٣٨‏) بیگدلو، یعقوبعلی: یکم خرداد ۱۳۳۵‏، در روستای ‏آغوزلو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی، کشاورز بود و مادرش قدمخیر(فوت ۱۳۵۶) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش ملکعلی نیز به شهادت رسیده است.

۵٣٩‏) بیگدلی، ابراهیم: دوم آذر ۱۳۴۴‏، در روستای ‏زرین رود از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش سمین زر نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، درفاو عراق براثراصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۵۴۰) بیگدلی، احمد: دوم فروردین ۱۳۳۵، در روستای چورزق از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش ابوالفتح، کشاورز بود و مادرش جیران نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند‏. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوم اسفند ۱۳۶۰‏، با سمت تیربارچی در بستان بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۴١‏) بیگدلی، اروجعلی: دوم آبان ۱۳۳۸، در روستای ‏امین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یاورعلی، خواربار فروش بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورزی می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۶ ‏پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۵۴٢‏) بیگدلی، اسمعلی: نهم بهمن ۱۳۴۵‏، در روستای ‏قشقجه از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی ویردی، کشاورز بود و مادرش قز نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم دی ۱۳۶۵‏، در سومار توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و ششم اسفند ١٣٧٠ ‏، پس از تفحص در زادگاهش به خاک سپرده شد. مزار یادبود وی نیز در زادگاهش واقع است.

۵۴٣‏) بیگدلی، اکبر: یکم تیر ۱۳۳۷، در روستای ‏شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اصغر(فوت ١٣۵٨‏) کشاورز بود و مادرش منیجه(منیژه) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یازدهم فروردین ۱۳۶۲‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. برادرش محمدابراهیم نیز به شهادت رسیده است.

۵۴۴) بیگدلی، امیرعلی: بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۴۳، ‏در روستای ملک چمن از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اسمعلی(فوت ۱۳۶۰‏) کشاورزی می کرد و مادرش اقدس خانم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارمند جهاد سازندگی بود. از سوی جهادسازندگی در جبهه حضور یافت. یکم دی ۱۳۶۲ ‏، با سمت جهادگر در سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در روستای گرماب تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

۵۴۵) بیگدلی، آیت الله: ششم مرداد ۱۳۳۹‏، در روستای ‏نعلبندان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش احمد، کشاورز بود و مادرش قدم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت و سی و یکم تیر ۱۳۶۷، در سرپل ذهاب به اسارت نیروهای عراقی در آمد. بیست و پنجم بهمن ۱۳۶۸‏، در عراق بر اثر بیماری نارسایی کلیوی به شهادت رسید. وی را در گورستان الرمادی عراق به خاک سپردند و سی ام تیر ١٣٨١ ‏، پیکر وی را به ایران منتقل کردند و در زادگاهش به خاک سپردند.

۵۴۶‏) بیگدلی، باقر: سوم مرداد ۱۳۴۳‏، درروستای مزیدآباد ‏از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ذبیح الله، کشاورز بود مادرش آسیه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال۱۳۶۶ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۵۴۷) بیگدلی، بهرامعلی: دوازدهم تیر ۱۳۴۴‏، در روستای ارقین بلاغ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ضربعلی، کشاورز بود و مادرش مخدومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم دی ۱۳۶۳‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۴٨‏) بیگدلی، پرویز: سوم خرداد ۱۳۳۹‏، در روستای نعلبندان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش خسرو و مادرش مقدس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم دی ۱۳۵۹‏، در گیلانغرب بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۴٩‏) بیگدلی، جمشید: چهارم تیر ۱۳۴۶، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اذن الله و مادرش محبوبه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴، با سمت تیربارچی در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۵۵۰) بیگدلی، جهانگیر: دهم مهر ۱۳۳۸، در روستای ‏شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قسمتعلی، کشاورز بود و مادرش زرین تاج نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۲، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر سوختگی شدید و اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۵١‏) بیگدلی، حسین: پنجم مرداد ۱۳۴۷، در شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش هادی، کشاورز بود و مادرش ماه زر نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. نوزدهم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به گردن و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۵٢‏) بیگدلی، حسین: یکم شهریور ۱۳۴۴‏، در روستای سهرین از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عیسی و مادرش طیبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهارم اردیبهشت ۱۳۶۶، در کله دشت بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۵۵۳) بیگدلی، حکمعلی: یکم مهر ۱۳۱۷، در روستای ‏پیرمزبان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قنبرعلی، کشاورزی می کرد و نام مادرش سوناز بود. سواد قرآنی داشت. کارگر بود. سال ۱۳۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و هشت دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفند ۱۳۶۶‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۵۴) بیگدلی، داود: چهارم فروردین۱۳۴۳‏، در روستای شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورز بود و مادرش فضه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آذر ۱۳۶۱‏، در میرده سقز توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش قربانعلی نیز به شهادت رسیده است.

‏ ۵۵۵) بیگدلی، رسول: سوم مرداد ۱۳۴۱، در شهرستان ‏زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدولی، خواربار فروش بود و مادرش عالم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز خواربار فروش بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم فروردین ۱۳۶۲‏، در اریز مریوان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۵۵۶) بیگدلی، رضا: یکم آذر ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان ‏به دنیا آمد. پدرش محمود و مادرش بهجت نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته ریاضی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سوم دی ۱۳۶۵‏، با سمت غواص در شلمچه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

‏۵۵۷) بیگدلی، سیدعلی: دوم فروردین ۱۳۴۳، در ‏روستای جرین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سیدحسین، کشاورز بود و مادرش زلیخا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۵، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۵۸) بیگدلی، شکرعلی: چهارم فروردین ۱۳۴۷، در ‏روستای مجیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش مرزعلی، کشاورز بود و مادرش خاصه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۲ ‏ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۶، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۵۹) بیگدلی، شیبت الحمد: بیستم آذر ۱۳۳۴، در روستای قینرجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عظمت (فوت۱۳۴۴‏) و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر نانوایی و پاسدار بود. سال ۱۳۵۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. یکم آبان ۱۳۶۹‏، در سورکوه بانه بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش آن به پهلو، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۵۶٠‏) بیگدلی، شیرعلی: دوم اسفند ۱۳۴۴، در روستای ‏ارقین بلاغ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عربعلی، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۶١‏) بیگدلی، عباس: یکم خرداد ١٣۴٨ ‏، در روستای شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامحسین، کشاورزی می کرد و مادرش سیمین زر نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر و صورت، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۶۲) بیگدلی، عزت الله: سوم تیر ۱۳۴۳، در روستای ‏قینرجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حجت الله، کارگری می کرد و مادرش صدیقه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارمند جهاد سازندگی بود. دهم اردیبهشت ۱۳۶۶‏، با سمت راننده لودر در ارتغاعات قوالان بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۵۶۳) بیگدلی، فیروز: دهم مرداد ۱۳۵۰، در روستای ‏ارقین بلاغ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش یوسف، کشاورزی می کرد و مادرش مرضیه نام داشت. دانش آموز پنجم ابتدایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم فروردین ۱۳۶۳‏، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۶۴) بیگدلی، قدرت الله: چهارم اردیبهشت ۱۳۳۴‏، در روستای قینوجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غلام و مادرش طیبه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. نانوا بود. سال ۱۳۴۹ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳، در هورالعظیم به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند ‏و سال ۱۳۷۴ ‏پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپرده شد.

۵۶۵) بیگدلی، قربانعلی: بیستم دی ۱۳۳۷، در روستای ‏شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی محمد، کشاورز بود و مادرش فضه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۱ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۲، با سمت آرپی جی زن در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش داودعلی نیز به شهادت رسیده ‏است.

۵۶۶) بیگدلی، قوام ‏: نهم شهریور ۱۳۴۷، در روستای ‏قینرجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غفار، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم دی ۱۳۶۵‏، با سمت آرپی جی زن در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۵۶۷) بیگدلی، کتابعلی: بیستم اسفند ۱۳۴۰، در روستای شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش انعام الله، کشاورز بود و مادرش حدیقه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۷ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۶۸) بیگدلی، محمدابراهیم: یکم تیر ۱۳۴۴، در روستای شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اصغر(فوت ۱۳۵۸‏) کشاورز بود و مادرش منیجه (منیژه) نام داشت. تا پایان دوره ‏ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم تیر ۱۳۶۳، در دوسینه بانه توسط گروههای ضد انقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند. برادرش اکبر نیز شهید شده است.

۵۶۹) بیگدلی، محمدحسن: بیست و یکم فروردین ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش یوسف، ساعت ساز بود و مادرش حمیده نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم تیر ۱۳۶۶، در ماوومت عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۵۷۰) بیگدلی، محمدعلی: دوم تیر ۱۳۴۹، در روستای ‏قینرجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، کارمند بنیاد شهید بود و مادرش ثریا نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر، پا و سینه، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏بیگدلی، محمدعلی: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای ‏استان تهران.

‏۵۷۱) بیگدلی، مرتضی: دوم خرداد ۱۳۴۷، در روستای ‏امین آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جهانگیر، کشاورز بود و مادرش مکرمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سی ام اسفند ۱۳۶۶، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۵۷۲) بیگدلی، مروت الله: دوم اردیبهشت ١٣۴٠ ‏، در ‏روستای عینجیک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اباصلت، کشاورز بود و مادرش شهین نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. چهاردهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در خرمشهر به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد.

‏بیگدلی، نادعلی: ر. ک فرهنگ اعلام شهدای استان تهران.

۵۷۳) بیگدلی، نادعلی: سوم مهر ۱۳۳۸‏، در روستای ‏حصارعلیا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش الله ویردی، کشاورز بود و مادرش اختر نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم خرداد ۱۳۶۴، در بمباران هوایی مریوان به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۷۴) بیگدلی، هادی: چهاردهم مهر ۱۳۴۷، در روستای قینرجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مرتضی، نانوا بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. جوشکار بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند ۱۳۶۵، در کانی زر سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به پهلو و پاها، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

‏۵۷۵) بیگدلی، یوسف: دهم شهریور ۱۳۴۳، در روستای ‏زاغج از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش سارا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۳، در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۷۶) بیگدلی، یوسف: هشتم دی ۱۳۳۹‏، در روستای شهیدآباد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورز بود و مادرش ربیعه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۵۷۷) بیگدلی، یوسف: یکم مرداد ۱۳۲۵، در روستای عینجیک از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حمدالله، کشاورز بود و مادرش ستاره نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۴۵ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۱، در شلمچه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۷۸) بیگدلی محمدی، رمضانعلی: دوم دی ۱۳۴۵، در روستای قزل بلاغ از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش خوشقدم نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. نوزدهم آبان ۱۳۶۵‏، در پایگاه سوجرم سردشت بر اثر سانحه سقوط از بلندی و خونریزی مغزی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۷۹) بیگدلی نظرقلی، علیرضا: بیست و هفتم شهریور ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اکبر و مادرش عذرا نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کانال ساز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. نهم آبان ۱۳۶۵، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و دوازدهم شهریور ١٣٧٧ ‏، پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

‏۵۸۰) بیگدلی نعلبندان، دوستعلی: ششم اردیبهشت ۱۳۴۶، در روستای نعلبندان از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش یدالله (فوت ۱۳۵۶) کشاورز بود و مادرش ماه زر نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم آذر ۱۳۶۴، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۸۱) بیگدلی، انعام الله: دوم مهر ١٣٣٠ ‏، در روستای ‏قجور از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش غلامرضا، کشاورز بود و مادرش شمس و قمر نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۰ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکر وی مدت ها در منطقه برجا ماند و نهم خرداد ١٣٧۵ ‏، پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

۵۸۲) بیگلو، بهروز: دوم خرداد ۱۳۴۴، در روستای ‏ملالار از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش افسانه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۳، در شرق رود دجله عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۴ ‏پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۵۸۳) بیگلی، جلیل: ششم اردیبهشت ۱۳۴۶، درشهرستان ‏زنجان به دنیا آمد. پدرش همتعلی، کارگری می کرد و مادرش باغداگل نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. شانزدهم آبان ۱۳۶۱، با سمت آرپی جی زن در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۵٨۴‏) بیگلی، حمید: پانزدهم دی ۱۳۶۴‏، در شهرستان ‏زنجان به دنیا آمد. پدرش قهرمان، فروشنده لوازم خرازی بود و مادرش پروین آزادوار(شهادت ۱۳۶۵ نام داشت. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده شد. برادرانش مجید و سعید نیز به شهادت رسیده اند.

۵۸۵) بیگلی، حمید: یکم دی ۱۳۴۲‏، در روستای گلرود ‏از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش سیاره نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضور یافت. در کردستان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر موج انفجار مجروح شد و بیستم خرداد ۱۳۶۳، در بیمارستان ۵۰۱ تهران بر اثر عوارض ناشی از آن به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۵۸۶) بیگلی، سعید: هفتم مرداد ۱۳۵۹، در شهرستان ‏زنجان به دنیا آمد. پدرش قهرمان، فروشنده لوازم خرازی بود و مادرش پروین آزادوار (شهادت ۱۳۶۵) نام داشت. دانش آموز اول ابتدایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده شد. برادرانش حمید و مجید نیز به شهادت رسیده اند.

۵٨٧‏) بیگلی، کاظم: دوم آذر ۱۳۳۲‏، در شهرستان زنجان ‏به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کارگر شهرداری بود و مادرش سکینه نام داشت. تا چهارم متوسطه درس خواند. سال ۱۳۵۳ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. به عنوان ستوانیار سوم ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم مرداد ۱۳۶۵، در محور اهواز- خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۵۸۸) بیگلی، مجید: نهم شهریور ۱۳۵۷‏، در شهرستان ‏زنجان به دنیا آمد. پدرش قهرمان، فروشنده لوازم خرازی بود و مادرش پروین آزادوار(شهادت ۱۳۶۵‏) نام داشت. دانش آموز سوم ابتدایی بود. دوم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زادگاهش به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپرده شد. برادرانش سعید و حمید نیز به شهادت رسیده اند.

۵۸۹) بیگلی، محمدحسین: بیست و پنجم اسفند ۱۳۴۳، ‏در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش رسول و مادرش صغرا نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۰ ‏، در شوش بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

‏۵۹۰) بیگ محمدی، جواد: دوم بهمن ۱۳۴۲، در ‏روستای زنگول آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش موسی، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵٩١‏) بیگ محمدی، حسین: یکم فروردین ۱۳۳۳، در روستای ینگجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن (فوت ۱۳۵۰‏) و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نجار بود. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و شانزدهم تیر ۱۳۷۵‏، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

۵۹۲) بیگ محمدی، عبدالله: پانزدهم مهر ۱۳۳۱، در ‏روستای ینگجه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، کشاورز بود و مادرش فرخنده نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. سال ۱۳۵۰ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیستم دی ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۵۹۳) بیگوردی، رحیم: یکم آبان ١٣٣٨ ‏، در روستای ازناب از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش کریم، کشاورز بود و مادرش گل بس نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم شهویور ۱۳۶۰‏، با سمت بی سیم چی در کرخه بر اثر انفجار مواد منفجره و اصابت ترکش آن به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏بیگدلی، زیادعلی: ر. ک: فرهنگ اعلام شهدای استان قزوین

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code