فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف گ

۲۱۰۲) گارابی، منصور: هفتم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش تیمور، کشاورز بود و مادرش بانو نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم خرداد ۱۳۶۴‏، در سومار توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۰۳) گچی بیگلو، علی اکبر: بیستم دی ١٣٣٢ ‏، در ‏روستای گرماب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اسفند ۱۳۶۲‏، در دیواندره توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۰۴) گردون پناه، محرمعلی: هشتم خرداد ۱۳۴۲‏، در روستای ارقین از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورز بود و مادرش محترمه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم بهمن ۱۳۶۶‏، در صالح آباد مهران بر اثر انفجار سهوی نارنجک و اصابت ترکش آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۰۵) گرمابی مقدم، داود: نوزدهم شهریور ۱۳۴۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش موسی، کارگر بود و مادرش سیده بهیه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و دوم خرداد ۱۳۶۶‏، در بمباران هوایی بانه بر اثر اصابت ترکش به پهلو، شهید شد. پیکر او را در زادگاهش به خاک سپردند.

‏۲۱۰۶) گروسی، بهرام: پانزدهم دی ۱۳۳۸‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش عباس و مادرش مستوره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سی ام دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در شریف آباد شهرستان ابهر قرار دارد. برادرش محمدعلی نیز به شهادت رسیده است.

‏۲۱۰۷) گروسی، جعفرعلی: ششم خرداد ۱۳۳۸، در روستای آبی سفلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش تیمور و مادرش صفیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کشاورز بود. سال ۱۳۶۳ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در روستای نصیرآباد شهرستان خرمدره واقع است.

‏‌۲۱۰۸) گروسی، حکمتعلی: هفتم دی ۱۳۴۷‏، در روستای اردجین از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش قدیرعلی، کشاورز بود و مادرش صغرا نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. سال ۱۳۶۸ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. هجدهم شهریور ۱۳۶۹‏، در بانه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۰۹) گروسی، محمداسماعیل: هفتم تیر ۱۳۴۰‏، در روستای اردجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش فتحعلی، کشاورز بود و مادرش بالاخانم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و سه دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سوم بهمن ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و کتف، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۱۰) گروسی، محمدافضل: سوم دی ۱۳۴۰‏، در روستای اردجین از توابع شهرستان خرمدره به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورزی می کرد و مادرش افسانه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۰، با سمت تیربارچی در دارخوین بر اثر اصابت گلوله به پیشانی، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۱۱) گروسی، محمدعلی: چهاردهم شهریور ۱۳۴۰‏، در روستای حسین آباد از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش عباس و مادرش مستوره نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۶۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم دی ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهید شد. مزار او در روستای شریف آباد شهرستان ابهر قرار دارد. برادرش بهرام نیز به شهادت رسیده است.

۲۱۱۲) گلشنی منفرد، جواد: بیستم آبان ۱۳۳۹، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، نجار بود و مادرش طاهره نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اسفند ۱۳۶۰‏، در شوش بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. برادرش خلیل نیز به شهادت رسیده است.

۲۱۱۳) گلشنی منفرد، خلیل: دهم بهمن ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، نجار بود و مادرش طاهره نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی سپاه پاسداران در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم آذر ۱۳۶۱‏، در میرده سقز هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. برادرش جواد نیز به شهادت رسیده است.

۲۱۱۴) گل علی، امیدعلی: بیست و دوم شهریور ۱۳۴۷‏، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش عباسعلی، در شرکت راه آهن کار می کرد و مادرش طلعت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. پاسدار وظیفه بود. نهم خرداد ۱۳۶۸‏، در محور سنندج _سقز دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند. او را امیر نیز می نامیدند.

۲۱۱۵) گل محمدی، جلال: بیستم شهریور ۱۳۴۸‏، در روستای دندی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش زری (فوت ۱۳۴۹‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. نوزدهم مهر ۱۳۶۷‏، در چوار بر اثر اصابت سهوی گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢١١۶) گل محمدی، جمشید: نهم مهر ۱۳۴۰‏، در روستای دندی از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش علی، کارگر کارخانه بود و مادرش گلابتون نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کارگر کارخانه بود. ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پنجم بهمن ۱۳۶۶‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

‏۲۱۱۷) گل محمدی، سلطنت: سوم خرداد ۱۳۳۰‏، در روستای زونیق از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش رخساره نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. خانه دار بود. سال ۱۳۵۵ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. هشتم بهمن ۱۳۶۵‏، در بمباران هوایی زنجان بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپردند.

۲۱۱۸) گل محمدی، ناصر: یکم فروردین ۱۳۴۶‏، در شهرستان تهران دیده به جهان گشود. پدرش محرمعلی، کارگر شرکت راه آهن بود و مادرش مریم نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هفتم آبان ۱۳۶۶‏، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در روستای سنبل آباد از توابع شهرستان ابهر واقع است.

۲۱۱۹) گل ناس، شمسعلی: دوم مهر ۱۳۴۲‏، در روستای قره ناس از توای شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش ابوذر، کشاورز بود و مادرش حوریه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هجدهم اردیبهشت ۱۳۶۲، در محور نقده – پیرانشهر توسط اشرار بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۲۱۲۰) گنج خانلو، ابراهیم: چهارم آذر ۱۳۰۹‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عباسعلی (فوت ۱۳۴۳‏) و مادرش ام البنین (فوت ۱۳۵۳‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ۱۳۳۳ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۲‏، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۲۱) گنج خانلو، ابراهیم: هشتم تیر ۱۳۵۰‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. او نیز کشاورز بود. ازسوی بسیج درجبهه حضور یافت. بیست و ششم اسفند ۱۳۶۶‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش قراردارد. برادرش اسدالله نیز به شهادت رسیده است.

۲۱۲۲) گنج خانلو، ابراهیم: هفتم مهر ۱۳۱۹‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش خیرالله، کشاورز بود و مادرش ربابه (فوت ۱۳۵۰‏) نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کارگر بود. سال ۱۳۴۶ ‏ازدواج کرد و صاحب چهار دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۲‏، با سمت تیربارچی در بانه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۲۳) گنج خانلو، احمد: دوازدهم آذر ۱۳۰۸‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رضامرحوم، کشاورز بود و مادرش نه نه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۳۸ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به صورت و سر، شهید شد. مزار او در روستای گوندره شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۱۲۴) گنج خانلو، اسدالله: دوم فروردین ۱۳۴۶‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اسماعیل، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضور یافت. بیست و هفتم اسفند ۱۳۶۶‏، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش قرار دارد. برادرش ابراهیم نیز به شهادت رسیده است.

۲۱۲۵) گنج خانلو، باب الله: سوم خرداد ۱۳۳۹، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کشاورز بود و مادرش لیلا نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۵۹ ‏ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. یکم مرداد ۱۳۶۲‏، با سمت خدمه خمپاره انداز در پل نو خرمشهر بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به گردن، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۲۶) گنج خانلو، جعفر: دهم تیر ۱۳۳۰، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورز بود و مادرش منور (فوت ۱۳۵۴‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۵۲ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، با سمت تک تیرانداز در خرمشهر به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد. برادرانش قندعلی و کمندعلی نیز به شهادت رسیده اند.

‏۲۱۲۷) گنج خانلو، حسن: هفتم تیر ۱۳۳۶‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدر قسمتعلی، کشاورز بود و مادرش ناردانه (فوت ۱۳۵۹‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۴ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم دی ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۲۸) گنج خانلو، رمضانعلی: دهم فروردین ۱۳۴۷‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش مقدس نام داشت. دانش آموز سوم متوسطه بود. از سوی بسیج به جبهه رفت. هجدهم دی ۱۳۶۶‏، با سمت تیربارچی در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۲۹) گنج خانلو، سیدهاشم: بیستم آبان ۱۳۳۳‏، در روستای سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش سیدابراهیم، کشاورز بود و مادرش نرگس نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کشاورز بود. سال ١٣۵٣ ‏ازدواج کرد و صاحب سه پسر و سه دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. سی ام تیر ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش قرار دارد.

۲۱۳۰) گنج خانلو، علی: پنجم اردیبهشت ۱۳۳۰‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسنعلی و مادرش عالیه نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. دهم آبان ۱۳۵۷‏، در زنجان هنگام تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار بالای همان شهرستان به خاک سپردند. او را محمدولی نیز می نامیدند.

۲۱۳۱) گنج خانلو، علی: دوم خرداد ۱۳۴۲‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش شوکت (فوت ۱۳۴۵‏) نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ١٣۵٨ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۱۳۲) گنج خانلو، علی: یکم شهریور ۱۳۵۴‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ولی الله، کشاورز بود و مادرش شکوفه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته ادبیات درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می کرد. هفدهم شهریور ۱۳۷۸‏، در ارتفاعات ایرانشهر هنگام درگیری با قاچاقچیان بر اثر اصابت گلوله به سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۳۳) گنج خانلو، قاسم: چهارم آذر ۱۳۴۱‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش گلابتون نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. یازدهم دی ۱۳۶۲‏، در پایگاه گاوالان آذربایجان غربی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۳۴) گنج خانلو، قربانعلی: پانزدهم مرداد ۱۳۴۵‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش گل محمد و مادرش محبوبه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. نهم اسفند ۱۳۶۱‏، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به کمر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۳۵) گنج خانلو، قندعلی: هشتم خرداد ۱۳۳۴‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، کشاورز بود و مادرش منور (فوت ۱۳۵۴‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم تیر ۱۳۶۱‏، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است. برادرانش جعفر و کمندعلی نیز به شهادت رسیده اند.

‏۲۱۳۶) گنج خانلو، محرمعلی: دوم خرداد ۱۳۴۹‏، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش نصرت الله، کشاورزی می کرد و مادرش دخترخانم نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج درجبهه حضور یافت. هجدهم خرداد ۱۳۶۶‏، در بانه بر اثر اصابت سهوی گلوله به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

‏۲۱۳۷) گنج خانلو، محمداسماعیل: دوم فروردین ۱۳۴۵‏، در شهر صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزیزالله، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگر بود. سال ۱۳۶۱ ‏ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم اسفند ۱۳۶۵‏، در حاج عمران عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۱۳۸) گنج خانلو، مصیب: دوم مهر ۱۳۳۸، در شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش ابوالفضل، کشاورز بود و مادرش سیده مرضیه (فوت ۱۳۴۳‏) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۳ ‏ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم خرداد ۱۳۶۱‏، با سمت آرپی جی زن در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۳۹) گنج خانلو، ناصر: هشتم شهریور ۱۳۴۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اصغر، مداح بود و مادرش زیبا نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴‏، با سمت غواص در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۱۴۰) گنج خانی، اسحاق: چهارم شهریور ۱۳۴۶‏، در روستای خنداب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش فرامرز، کشاورزی می کرد و مادرش طاوس نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۶۵‏، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت گلوله به شکم و سینه، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۴۱) گنج خانی، معرفت الله: بیستم بهمن ۱۳۴۹‏، در روستای خنداب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حکمعلی (فوت ۱۳۶۳‏) کشاورز بود و مادرش گل قدم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگری می کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۶۷‏، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به صورت و پا، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۱۴۲) گنجی، جواد: دوم تیر ۱۳۴۲‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش بهجت نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دوم فروردین ۱۳۶۱‏، در محور دزفول _ شوش بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۱۴۳) گنجی، داود: یکم فروردین ۱۳۴۸‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش جعفر، کشاورز بود و مادرش امینه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم خرداد ۱۳۶۷‏، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۱۴۴) گنجی، رضا: دوم مهر ۱۳۴۲‏، در روستای اژدهاتو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کارگر بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کشاورزی می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم فروردین ۱۳۶۲‏، در فکه به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۱۴۵) گوزلیان، حبیب الله: بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۴۴‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدکاظم، بلور فروش بود و مادرش عصمت نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته فلسفه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهارم اسفند ۱۳۶۵‏، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به پا و موج انفجار، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند. برادرش رسول نیز به شهادت رسیده است.

۲۱۴۶) گوزلیان، رسول: بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۴۵‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدکاظم، بلور فروش بود و مادرش عصمت نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲‏، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سیزدهم تیر ۱۳۷۶‏، پس از تفحص در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش حبیب الله نیز به شهادت رسیده است.

‏۲۱۴۷) گیلک، حمید: یکم مهر ۱۳۴۳‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش عزت الله، خواربار فروش بود و مادرش کرامه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴‏، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به سینه و پا، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۱۴۸) گیلک، مرتضی: یکم خرداد ۱۳۳۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غفار و مادرش معصومه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم اردیبهشت ۱۳۶۱‏، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code