حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 6221 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد دیدگاهها : 363×
فرمایشات حضرت امام در خصوص قیام ۱۵ خرداد
2

‏‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏ ‏‏ ‏‏ ۱۵ خرداد نزدیک است و این روزی است که ملت ما نباید از یاد ببرد و نمی برد. ۱۵‏‎ ‎‏خرداد یک نقطۀ عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت شروع به فعالیت سیاسی‏‎ ‎‏شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند. روز ۱۵ […]

پ
پ

‏‏

بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏

‏‏ ۱۵ خرداد نزدیک است و این روزی است که ملت ما نباید از یاد ببرد و نمی برد. ۱۵‏‎ ‎‏خرداد یک نقطۀ عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت شروع به فعالیت سیاسی‏‎ ‎‏شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند. روز ۱۵ خرداد آنطوری که من‏‎ ‎‏بعد از اینکه از حبس بیرون آمدم برای من نقل کردند، عمال شاه در بسیاری از شهرستانها‏‎ ‎‏که قیام کرده بودند دست به کشتار زدند، و آنطوری که به من گفتند حدود پانزده هزار‏‎ ‎‏شهید داشتیم در ۱۵ خرداد، و ما این قلم را آن وقت خیلی بزرگ می شمردیم و بزرگ هم‏‎ ‎‏بود، لکن بعدها جنایاتی که از طرف شاه؛ شاه مخلوع به کشور ما وارد شد بیشتر از این‏‎ ‎‏معانی بود. ما نمی توانیم تصور کنیم این جنایاتی که از ۱۵ خرداد تا رفتن بختیار‏‎[۱]‎‏ از این‏‎ ‎‏مملکت به دست عمال شاه، و به دست عمال امریکا در این کشور واقع شد، قدرت اینکه‏‎ ‎‏احصا‏‎[۲]‎‏ کنیم آنها را نداریم. ما اجمالی از این جنایات را می توانیم بگوییم یا تصور کنیم.‏‎ ‎‏تفصیل این جنایات اصلاً قابل احصا نیست. ما چطور می توانیم ۱۵ خرداد، معلولینش را‏‎ ‎‏بفهمیم چقدر بود، معدومینش و شهدا می گویند پانزده هزار بوده است. لکن مصدومین‏‎ ‎‏و معلولین، کسانی که اعضای خودشان را در آن گیرودار از دست دادند ما چطور‏‎ ‎‏می توانیم بیان کنیم یا تصور کنیم. لکن در عین حالی که ۱۵ خرداد یک مصیبتی بود برای‏ ملت ما، لکن مبدأ جنبش بود. از همان وقت و جلوتر از آن وقت روحانیون قیام کردند و‏‎ ‎‏به دست روحانیون نهضت شروع شد، از قم شروع شد و ۱۵ خرداد یک انعکاسی بود از‏‎ ‎‏همان قیام. روحانیت را گرفتند قریب تمام علمای تهران را گرفتند و حبس کردند، و شاید‏‎ ‎‏مدتی هم علمای تهران و وعاظ تهران در حبس بودند و بعد بتدریج رها شدند، و از آنجا‏‎ ‎‏شروع شد به نهضت و مخالفت. در عین حالی که ۱۵ خرداد مصیبت برای ما بود لکن این‏‎ ‎‏موهبت هم خدای تبارک و تعالی، به ما عطا کرد که مردم بیدار شدند و لبیک گفتند به‏‎ ‎‏صدای روحانیون. و در همه جا، در همۀ مملکت این نهضت شروع کرد و مبدأش از‏‎ ‎‏همان ۱۵ خرداد بود، و بعد کم کم تدریجاً ریشه گرفت. و بعد که در این آخری دیگر‏‎ ‎‏زیادتر شد و بیشتر شد نهضت مردم، پیشتر رفت نهضت مردم و قیام همگانی شد.‏‎ ‎‏بحمدالله ریشۀ اجانب از این مملکت کنده شد و شاه سابق از ایران رفت؛ گرچه امریکا او‏‎ ‎‏را پناه داد و الآن هم در پناه امریکاست، منتها در مصر یا در حوالی مصر به سر می برد که‏‎ ‎‏آنها هم در قبضۀ امریکاست. بنابراین ۱۵ خرداد در عین حالی که مصیبت بود، لکن‏‎ ‎‏مبارک بود برای ملت که منتهی شد به یک امر بزرگی و آن استقلال کشور و آزادی برای‏‎ ‎‏همۀ مملکت.‏

‏‏

‏‏ آزادی را ما و ملت ما با قیمت گران به دست آورد، ولیکن ارزشش بیشتر از این معانی‏‎ ‎‏بود. الآن هم اشخاصی که طرفدار امریکا یا رژیم سابق هستند، الآن هم دنبال این هستند‏‎ ‎‏که باز آن مسائل سابق را به کشور ما برگردانند، لکن این دیگر یک خیال باطلی است.‏‎ ‎‏امریکا اخیراً هم گفته است که کارتر گفته است که اگر هیچ کس هم از دولتها با من‏‎ ‎‏همراهی نکنند من خودم دخالت می کنم، و برای این اشخاصی که در ایران هستند و‏‎ ‎‏محبوسند من دخالت می کنم، و این یک امری است که برای رئیس جمهور یک کشوری‏‎ ‎‏که ادعای این را دارند که ما حقوق بشر را می شناسیم، این یک جرمی است. یک نفر‏‎ ‎‏قلدر بگوید من دخالت می کنم در یک کشور دیگری و دخالت هم کرده است، این یک‏‎ ‎‏جرمی است که باید محاکمه بشود.کارتر باید در دادگاههای عمومی دنیا محاکمه بشود.

و‏اینهایی که ادعای این می کنند که ما استقلال همۀ ممالک را، همۀ کشورها را به رسمیت‏‎ ‎‏می شناسیم، اینها کجا هستند که جلوی کارتر بایستند و بگویند که تو می گویی من خودم‏‎ ‎‏تنها دخالت در کشور ایران می کنم، دخالت در یک مملکت مستقلی می کنم. نظامی پیاده‏‎ ‎‏کرده است و می خواهد باز پیاده بکند. اینها کجا هستند که یک همچو مجرمی را‏‎ ‎‏طرفداری از او می کنند. ما به کجا باید شکایت کنیم از این کشورهایی که دنبال امریکا و‏‎ ‎‏دست نشاندۀ امریکا هستند و دنبال او هستند در جرایمی که امریکا دارد مرتکب‏‎ ‎‏می شود. ما به چه دستگاهی، به چه دادگاهی شکایت ببریم از این قلدرها، و از اینها که‏‎ ‎‏زمام امور کشورهای بیچارۀ مظلوم را به دست گرفتند؛ و مع الأسف آن کشورهایی هم که‏‎ ‎‏ادعای استقلال می کنند دنبال او هستند؛ دنبال یک همچو جریمه ای. باید از این دولتها‏‎ ‎‏پرسید که محاصرۀ اقتصادی که شما می کنید و یک ملت مظلوم را می خواهید در تنگنای‏‎ ‎‏محاصره قرار بدهید، این با چه اصلی از اصول دنیا، از قوانین دنیا منطبق است. مجرد‏‎ ‎‏اینکه امریکا قدرت دارد و به شما امر می کند، همین عذر است برای شما که محاصرۀ‏‎ ‎‏اقتصادی بکنید؟! و شما گمان می کنید که با محاصرۀ اقتصادی ملت ما شکست می خورد‏‎ ‎‏و ملت ما قانع خواهد شد و خاضع خواهد شد؟!‏

‏‏

‏‏ شما باید بدانید که دخالت نظامی امریکا و همۀ شماها، دخالت نظام شوروی و همۀ‏‎ ‎‏وابستگان به او، دخالت شماها همه در کشور ما و حصر اقتصادی شماها، در آن ارادۀ‏‎ ‎‏ملت ما، آن تصمیم و ارادۀ ملت ما اثری نخواهد کرد و ما مهیای مرگ هستیم. شما ما را از‏‎ ‎‏چه می ترسانید؟ ما که مهیای شهادت هستیم، شما ما را از اقتصاد می ترسانید، از دخالت‏‎ ‎‏نظامی می ترسانید؟! شما کسانی را که از مرگ می ترسند باید بترسانید، نه مملکتی که‏‎ ‎‏حاضر شده برای شهادت و شهادت را یک فوز برای خودش می داند. بنابراین هیچ ما از‏‎ ‎‏این مسائل خوفی نداریم. و امریکا چه با همۀ کشورها دست به هم بدهند و بخواهند‏‎ ‎‏دخالت کنند، یا خودش به تنهایی ـ به قول کارتر ـ دخالت بکند، دخالت بکند تا بفهمد‏‎ ‎‏قضیه چی هست دخالت نظامی بکند تا بفهمد که مطلب چی هست، خوب است که از‏افغانستان آقای کارتر عبرت بگیرد. افغانستان که دولتش با او، با شوروی موافق است،‏‎ ‎‏حزبهای کمونیستی و چپگرا با او موافق است، یک عده ملت که نداشتند و ندارند اسلحه‏‎ ‎‏مدرن، آنها اسلحه های خود شوروی را گرفتند و سربازها و صاحب منصبهای خود‏‎ ‎‏شوروی را با اسلحه های خودشان کشتند، و الآن هم آنها مشغول هستند و شوروی هر‏‎ ‎‏روز می فرستد و سلاحهای مدرن را می فرستد، سرباز می فرستد، لکن نتوانسته تا حالا‏‎ ‎‏ملت افغانستان را، ملت شجاع افغانستان را خاضع کند. آن افغانستان است که احزابش،‏‎ ‎‏احزاب کمونیستی و چپگرا با شوروی دست به هم دادند، با دولت دست به هم دادند،‏‎ ‎‏لکن ملت را نتوانستند خاضع کنند.‏

‏‏ ایران بحمدالله دولتش با ملتش موافق است، و چپگرایان اینجا که تابع امریکا هم‏‎ ‎‏هستند عددی نیستند که قابل ذکر باشند. ما با آنها مسامحه می کنیم، و الاّ یک روز تمام‏‎ ‎‏آنها از بین خواهند رفت. امریکا خیال نکند که با دخالت نظامی می تواند کاری بکند یا با‏‎ ‎‏حصر اقتصادی می تواند کاری بکند. ملتی که روزه می گیرد، ملتی که شهادت را قبول‏‎ ‎‏کرده، از این چیزها دیگر نمی ترسد. بنابراین، این روز مبارک ۱۵ خرداد را که در عین‏‎ ‎‏حال که شهیدهای زیاد ما داشتیم، لکن مبارک برای ملت ما بود، من به همۀ ملت تبریک‏‎ ‎‏می گویم. و امیدوارم که همان طوری که تاکنون از ۱۵ خرداد تاکنون ملت ما ادامه داده‏‎ ‎‏است به نهضت خودش، از این به بعد هم ادامه بدهد و همۀ قدرتمندان را مأیوس کند از‏‎ ‎‏دخالت در کشور ما. خداوند ان شاءالله همه را توفیق بدهد و همه را سلامت و اسلام را‏‎ ‎‏قوّت بدهد. و امیدواریم که این نهضت به سایر بلاد اسلامی هم صدور پیدا بکند. و این‏‎ ‎‏مکتب، مکتب همۀ مسلمین است بلکه همه مستضعفین. خداوند مستضعفین را از چنگال‏‎ ‎‏مستکبرین بیرون ببرد. و بحمدالله طلیعۀ اینکه مستکبرین به جای خودشان بنشینند، طلیعۀ‏‎ ‎‏این در دنیا پیدا شده است، فقط ایران نیست، همۀ دنیا تقریباً مستضعفین بیدار شده اند و‏‎ ‎‏جمعیت، اکثریت قاطع با آنهاست. و من امیدوارم که بزودی بساط ظلم برچیده بشود.‏‎ ‎‏خداوند همه را توفیق عنایت کند.‏

 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.