حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 6297 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد دیدگاهها : 363×
غواص شهید حسین حبیبی
11

نام پدر: اصغر محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳/۳/۴۳ تاریخ شهادت: ۳/۱۰/۶۵ نام عملیات: کربلای ۴ منطقهعملیاتی: شلمچه محل شهادت: شلمچه مزار شهید: گلزار پایین شهدای زنجان زندگینامه شهید حسین حبیبی حسین حبیبی فرزند اصغر و گلی رستمی در سیزدهمین روز از خردادماه ۱۳۴۸ در زنجان دیده به جهان گشود. او هفت خواهر و چهار […]

پ
پ

حسین حبیبینام پدر: اصغر
محل تولد: زنجان
تاریخ تولد: ۱۳/۳/۴۳
تاریخ شهادت: ۳/۱۰/۶۵
نام عملیات: کربلای ۴
منطقهعملیاتی: شلمچه
محل شهادت: شلمچه
مزار شهید: گلزار پایین شهدای زنجان

زندگینامه شهید حسین حبیبی
حسین حبیبی فرزند اصغر و گلی رستمی در سیزدهمین روز از خردادماه ۱۳۴۸ در زنجان دیده به جهان گشود. او هفت خواهر و چهار برادر داشت و خودش چهارمین فرزند خانواده بود. او سالهای شیرین کودکی را در کنار خانواده سپری کرد و با فرارسیدن زمان ورود به مدرسه شروع به تحصیل کرد. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی وارد مدرسه توفیق شد و مقطع راهنمایی را در آنجا پشت سر گذاشت.
حسین در کنار تحصیل در مسجد عباسیه نیز فعالیت فرهنگی داشت، چهار سال از آغاز جنگ تحمیلی میگذشت و حسین که ۱۵ ساله بود، تصمیم گرفت ندای رهبر فرزانهاش را لبیک گفته و با حضور در جبهههای جنگ دِین خود را به انقلاب نوپای اسلامی ادا کند.
بنابراین از طریق یگان اعزامی بسیج در سال ۱۳۶۳ وارد مناطق عملیاتی شد و به عنوان غواص مشغول به خدمت شد. دو سال از حضورش در جبهه میگذشت که سرانجام در عملیات کربلای ۴ شرکت کرده و پس از رشادتها و دلاوریهای بسیار در سومین روز از دی ماه ۱۳۶۵ و در همین عملیات شهد گوارای وصال را نوشیده و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
پیکر پاک این شهید راه حق مفقودالاثر بود و در نتیجه تلاش گروه تفحص پیدا و به آغوش خانواده بازگردانده شد. پیکر حسین در مزار پایین شهدای زنجان به خاک سپرده شد تا در جوار همرزمان شهیدش عندربهم یرزقون گردد.

لباس کهنه
هیچ وقت لباس تازه و نو نمیپوشید. اگر لباس نو میخریدیم، ناراحت میشد. کاری میکرد که جلوه تازگی لباس از بین برود بعد میپوشید. میگفتیم: چرا اینطوری میکنی؟
میگفت: خجالت میکشم من لباس نو بپوشم. هستن عدهای که حتی نمیتونن لباس کهنه بخرن بپوشن.
***
دیدار آخر
عملیات فاو خطشکن بود. قبل از اینکه برود، آمد خانه ما. آن زمان روغن نباتی سهمیهای بود. روغن نباتیمان را خریده و آورده بود. زمستان بود و هوا خیلی سرد.
گفت: معصومه! کاری چیزی داری بگو! این آخرین باریست که شماها منو میبینین.
گفتم: از این حرفها نزن داداش! این چه حرفیه؟
گفت: خیلی تو رو اذیت کردم. ولی این آخرین بارمه.
شلوارش کمی خیاطی لازم داشت، برایش انجام دادم.
گفت: معصومه یه ضبط صوت داشتی، برو اونو بیار صدامو ضبط کن. من مداحی میکنم و تو هم ضبط میکنی. چون این آخرین دیدارمونه.
گفتم: تو ما رو دوست نداری که از این حرفا میزنی؟
گفت: چرا، شما رو دوست دارم ولی جنگه دیگه!
گفتم: خدا به همراهت. انشاءا… پیروز میشید و برمیگردید.
گفت: خوابی دیدم که فقط به تو میگیم.
گفتم: بگو گوش میکنم.
گفت: شب خواب دیدم حرم امام رضا (ع) روی گنبد دور میزدم. ۳ نفر دیگه هم اومدن و با من پرواز میکردن. حین پرواز دیدم میافتیم زمین. یکدفعه دیدم ۴ نفر خانم با چادر مشکی اونجا ایستادهان زمین که روی اونا میافتیم. هر چه کردم به اونا برخورد نکنم، با خودم گفتم خدایا من که میترسم با نامحرم برخورد کنم، خودت کمک کن! تا اینکه اومدم و خوردم به یکی از اونا و گفتم: ببخشید هر چه کردم به شما نخورم، نشد. من نامحرم حالیم میشه.
نمیدونم چطوری شد از قلب خانم چادری اول گذشتم. از خانم چادری دوم هم گذشتم تا نفر چهارم. گفتم خدایا چرا اینطوری شد؟
خانم اولی چادرش را باز کرد و گفت: من فاطمه زهرا (س) هستم. تو در راه پسرم حسین (ع) شهید شدی.
خانم دومی که چادرش رو کنار زد، دیدم پیراهن خونی در آغوش داشت و گفت: من زینبم. هرچه کردم بفهمم آن دو نفر خانم دیگه کی بودن، نشد.
گفتم: خیر باشه.
گفت: شهید شدن لیاقت میخواد. امیدوارم که حضرت زهرا (س) مرا قبول کنه.

نامه شهید
بسمه تعالی
با سلام [و] درود بر آقا امام زمان (عج تعالی فرجه) و نایب برحقش امام خمینی کوبنده ستمگران و ظالمان عالم و با سلام به خانوادههای شهدا، اسرا و مفقودین.
پس از تقدیم عرض سلام امیدوارم که حال شما خوب بوده باشد و اگر از احوالات اینجانب خواستار باشید به حمدا… سلامت هستم و سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم.
سلام پدر و مادر گرامیم! امیدوارم سلامت بوده باشید و ضمناً سلام مرا به برادرانم و خواهرانم و فامیلها و دیگران برسانید.
التماس دعا
اجرکم عندا…
حسین حبیبی – امضا

وصیتنامهشهید
اولاً فکر میکنمکهشایستگیحتییکوصیتنامهرا همنداشتهباشم، ولیاولوصیتنامه مولایمتقیانرا میگویمکهپند بگیرمو بگیرید:
«اوصیکمبتقویا… و نظمامرکم؛ وصیتمیکنمشما را بهتقویو نظمدر کارهایتان»
بله، وقتیاینوصیتمولایما باشد آخر منحقیر چهسخنیمیتوانمبگویم. وقتیوصیتنامه امامانو پیامبرانچنیناستمنکوچکو ذلیلچهوصیتنامهایمیتوانمپر معنیتر بگویمو با چهکلماتزیباتریآنجملهها را زینتدهمکهدر خود چنانسواد و دانش را ملاحظهنمیکنم.
ایمردمو ایکسانی کهبهآلمحمد و علیایمانآوردهاید، همیشهنامخدا را سرلوحه کارهایتانقرار دهید و همیشهبا یاد و ناماو کارها را پیشببرید کهبا ناماوستکهدر کارها موفقشدهو دلها را جلا و آرامشمیدهد. همیشهبرایرضایاو کار کنید و هدفقرب الیا… باشد. او خالقاستو ما مخلوقو او سرور استو ما نوکرانو بندهاو.
وصیتمیکنمشما را بهپرهیزگاریو خلوصنیت، ایاهلکتابو اهلایمان، ایخلقخدا هیچکارینیستکهبزرگتر و باارزشتر از جهاد در راهخدا باشد، کهحقاً بر همهواجباست. ایمردمدر کارهایخود شکر و سپاسرا فراموشنکنید، دعا کنید و مرا فراموشنکنید و مرا دعا کنید کهخداوند دوستدارد عبادتو دعاگویانرا.
ایمردم! لازمهخداپرستی، ایمان، جهاد، ایثار و صبر استکهمؤمنواقعیبرایاجرایاحکامخدا و برایرسیدنبهاو باید اینکارها را توشهو وسیلهایبرایرسیدنبهمقصود خود یعنیلقاءا… قرار دهد و کسی کهبهمحمد (ص) گروید، مأموریتاستقامتو بردباریو سعیو صبر و پایداریدر برابر مشکلاترا دارد.
ایمردم! حرصو طمعبهمالدنیا چشمانشما را فرا نگیرد کهایندنیا مثلسراباستو همه اینها فانیو زودگذرند کهباید برایسفریدور با آذوقهایفراوانو مناسبآمادهسفر شویمو ادامهدهیمتا بهمقصد خود برسیم. بلهباید توشهخود را با اعمالخوبو صالحزینتدهیمتا در آندنیا ضامنسعادتو خوشبختیما گردد.
«الدنیا مزرعه الاخره؛ ایندنیا مزرعه آخرتاست» باید کولهبار خود را از کارهاینیکو حسناتپرکنیمتا در آندنیا کمبود نداشتهو سرفراز نامه اعمالخود را در دستراستداشتهباشیم.انشاءا…
اما وصیتمنبرایخانواده گرامیخود: امیدوارمکهایپدر و مادر عزیز! صبر و استقامتکنید در کارهایخود. پدر جان! میدانمکهسختیفراوانیبرایبزرگکردنمنو بقیهمتحملشدیولیبدانکهاینراه، راهخداستو رضایخدا در آناست. پدرجان! میدانمکهچقدر سختیو ملامتو دشواریکشیدی، ولیبدانبعد از هر سختیآسودگیاست. انشاءا…
پدرجان! امیدوارمکههمیشهمطیعامر خداوند منانباشی و عبادتخدا را بجا آوریو شکر او [را] هموارهبر لبداشتهباشیکهاوستجاودانو خالقما.
پدرجان! امیدوارمکهبندهشرمنده محتاجکرمرا کهفرزند شما و محتاجخدا هستم، حلالکنیو از کارهاییکهباعثناراحتیشما گشتهصرفنظر کنیو مرا ببخشیو برایمندعا کنیو از خداوند همیشهآرزویاینرا بکنکهدر نزد ائمهاطهار و امامانسربلند باشیم.
پدر بزرگوارم!اینجهان، جهانیاستفانیو همهرفتنی. همهباید یکروز بار سفر را ببندیمو عازمسفر گردیم، بدیداریدیگر. الانوضعما هممثلاینمیماند کهدر صفاتوبوسمعاد هستیمکهروزینوبتسوار شدنما هممیشود.
پدرجان! سعیکنآذوقهکافیبرایآخرتجمعکنیکهدر محشر غذا گیر نمیآید، مگر کسی کهغذا و آذوقهبرایخود آوردهباشد و باید خودتحاملغذا باشیکهبه دردتبخورد.
مادرجان! مادر گرامی! زحمتفراوانی کشیدیکهقادر بهگفتنآننیستم، مادرجان! نمیدانمچگونهو با چهزبانیاز شما سپاسگذاریکنم.
مادر! منامیدوارمکههمیشهصبر کنیو در رفتنمنهیچغم بهدلراهندهی. انشاءا… همیشهبا صبر خود نمونهاستقامت و با درس از زینب(س) همچوناو باشیکهتمامسختیها را کشید، اسیری، بیخانمانی،از دستدادنبرادرانو کودکانخود، فرزندانبرادرشو کلیهفامیلکهبا او بودند، اما هیچناراحتیبهخود راهنداد و همچونشیرزنیپاکدامنو بزرگوار تا آخر ایستاد و با رفتنتمامکسانخود از رفتنراهخود دریغنکرد و هموارهراهبرادر خود حسین(ع) را ادامهداد و ایستادگیو استقامتکرد، چونبهمحمد گرویدهبود و مأموریتاستقامتداشتو شما همدارید، اگر محمدیباشید کهصددرصد هستید.
مادرجان!تو همشکر کنکهتوانستیچنینفرزندیرا تربیتکردهو بهجبههبفرستی. هر موقعناراحتشدینهبهیاد من، بلکهبه یاد حسین(ع) مظلوم، کهدر دشتکربلا شهید شد، گریهکن.
مادرجان! دوستدارمکههمهبچهها را نصیحتکنیو بهنمازجمعهبرویو آنها با حجابباشند، پیشهو سرمشقدیگران. دیگر سخنیندارمو امیدوارمهمیشهخوبو سلامتو یاور و یاریدهندهاسلامباشید.
خدایا، خدایا تا انقلابمهدیخمینیرا نگهدار، از عمر ما بکاهو بر عمر رهبر افزا، رزمندگاناسلامنصرتعطا بفرما، بهخانواده شهدا صبر عنایتفرما، اسیرانحزبا… آزادشانبگردان، دشمنانقرآنرا نابودشانبگردان. آمینیاربالعالمین
صدایچاوشانرفتنآید به گوشمهایو هویمردنآید
عزیزانمیروند نوبتبهنوبت خوشآنروزیکهنوبتبر منآید
خدایا مهدیموعود (عج) اینمولایارجمند و بزرگما را زودتر برایما بفرستو در ظهورشتعجیلبفرما تا شاید خلقاز رحمتاو بهرهمند گردند. انشاءا…
ایکاشچندینجانداشتمتا در راهقرآنو اسلامو امامزمان (عج) فدا میکردم.
ایمردمو ایخانواده گرامیمن، ایندعاها یادتاننرود و در سر نماز و در هر کجا کهجاینیایشو دعا بود، انجامدهید.
اللهماحفظالامامالخمینیحتیظهور المهدی(عج)
اللهماجعلنیمنجندک، فانجندکهمالغالبـون
اللهماجعلنیمنحزبکفانحزبکهمالغالبون

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.