دسته: شهدای غواص

شهید یولعلی عزیزی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: علی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۸/۸/۹   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۱  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید جمال حبیبی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: رئوف محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳۴۵   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۱  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید داود ابراهیم خانی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: هدایت محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۷/۱۰/۸   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۱  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید اسماعیل قربانلو

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۷
نام پدر: قندعلی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۵/۱/۲   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۰  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید رضا آلاچمنی اصل

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: اسماعیل محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۶/۱۲/۴۵   تاریخ شهادت: ۲۰/۱۰/۶۵  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید رسول محرمی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: حسین محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۸/۹/۱   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۰  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید مرسل محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: عباس محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۵/۱۲/۲   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید اصغر بسطامیان

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: محمدحسین محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۶/۹/۴   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید ابوالفضل خدامرادی وطن

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: حبیب‌اله محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳۴۲   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌ عملیاتی: شلمچه محل […]

شهید محمود سهرابی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: خلیل محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۳/۱/۲ تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه عملیاتی: شلمچه محل […]

شهید علیرضا داورپناه

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: محمدعلی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۴۳/۱/۱   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید یوسف قربانی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: صمد محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳۴۵   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید علیرضا عبدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۶
نام پدر: علی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۵/۴/۴۷   تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۱۹  نام عملیات: کربلای ۵ منطقه‌عملیاتی: تنگه چزابه محل […]

شهید قاسم محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۰۹
نام پدر: علی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۲/۶/۴۶ تاریخ شهادت: ۳/۱۰/۶۵ نام عملیات: کربلای ۴ منطقهعملیاتی: بوارین محل شهادت: […]

شهید حسین حبیبی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۰۹
نام پدر: اصغر محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳/۳/۴۳ تاریخ شهادت: ۳/۱۰/۶۵ نام عملیات: کربلای ۴ منطقهعملیاتی: شلمچه محل شهادت: […]

شهید یعقوبعلی محمدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۰۹
نام پدر: لطفعلی محل تولد: زنجان تاریخ تولد: ۱۳۴۰ تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۴ نام عملیات: کربلای ۴ منطقه عملیاتی: امالرصاص محل […]

شهید سیداصغر احمدی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۰۹
نام پدر: سیدساجدین محل تولد: تهران تاریخ تولد: ۴۷/۸/۳ تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۳ نام عملیات: کربلای ۴ منطقه عملیاتی: شلمچه محل […]

شهید عباس منتخبی

 • ۱۳۹۹-۱۰-۰۹
نام پدر: فضایل محل تولد: تهران تاریخ تولد: ۱/۳/۴۳ تاریخ شهادت: ۳/۱۰/۶۵ نام عملیات: کربلای ۴ منطقه عملیاتی: شلمچه محل […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »