فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ی


۲۸۴۶)یادگاری، بهلول: یکم خرداد ۱۳۴۴ ، در روستای اسدآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزت، کشاورز بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم تیر ۱۳۶۴ ، در اروندرود هنگام آموزش غرق و شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۴٧) یارقلی، حسن: چهارم شهریور ١٣٣٩ ، در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش مالک اشتر، کشاورز بود و مادرش کبرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. گچکار و بنا بود. سال ۱۳۵۹ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴ ، با سمت تیربارچی در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۴٨) یارقلی، حکمت الله: دوم فروردین ۱۳۴۳ ، در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش صفت الله و مادرش ام لیلا نام داشت. دانشجوی رشته داروسازی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. سیزدهم مهر ۱۲۶۴ ، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۴٩) یارقلی، روح الله: هشتم خرداد ۱۳۴۱ ، در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم و مادرش رحیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر شرکت بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. ششم آذر ۱۳۵۹، در سراب گرم سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۵۰) یارقلی، قاسم: یکم دی ۱۳۴۴، در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش آصف و مادرش پروانه نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و یکم فروردین ۱۳۶۴ ، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۵١) یار قلی، محمد: بیستم موداد ۱۳۴۷ ، در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش طیب، کشاورز بود و مادرش عذرا نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. چهاردهم مهر ۱۳۶۲، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۵٢) یارقلی، محمد علی: یکم شهریور ۱۳۴۷ ، در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش حمدالله، کشاورز بود و مادرش نیمتاج نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۵ ازدواج کرد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم خرداد ۱۳۶۷، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به پاها، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۵۳) یار محمدلو، گل محمد: دوم شهریور ۱۳۳۶ ، در روستای انگوران از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش زرمحمد، کارگر کارخانه بود و مادرش کلثوم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کارگر کارخانه بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و هغتم مرداد ۱۳۶۲، در بانه هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای دندی شهرستان زادگاهش واقع است.

٢٨۵۴) یار محمدی، اسماعیل: یکم مهر ۱۳۴۴ ، در روستای شاه بلاغ از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش سلطنت نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر نانوایی بود. ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۲ ، در بانه هنگام درگیری با نیروهای حزب دمکرات بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

٢٨۵۵) یاری، علی قوام: یکم دی ١٣۴٢ ، در شهر گرماب از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش علی اشرف و مادرش عزیزه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. نقشه بردار بود. سال ۱۳۶۳ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. چهاردهم اسفند ۱۳۶۵ ، در سنندج دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۵۶) یاری قلی، ناصر: چهارم فروردین ۱۳۴۳ ، در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدابراهیم، کشاورز بود و مادرش ماه زر نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته علوم و فنون نظامی درمی خواند. ستوان دوم ارتش بود. دوازدهم اسفند ۱۳۶۵، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۵٧) یزدانی، عبدالله: بیست و پنجم شهریور ۱۳۳۸ ، در روستا ی شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محرمعلی و مادرش توران نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. کارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هفتم شهریور ۱۳۶۰، در دهلاویه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۵٨) یزدانی پور، غلامرضا: بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۴۷ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدعلی و مادرش بتول نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. آلومینیوم کار بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیت و یک تیر ۱۳۶۷، در ابوقریب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

٢٨۵٩) یعقوبی، حسین رضا: بیستم دی ۱۳۴۱ ، درروستای کهلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش حسنعلی، کشاورز بود و مادرش دلشاد نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. او نیزکشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. ششم اردیبهشت ۱۳۶۳ ، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر و پهلو، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۶۰) یعقوبی، سلطانعلی: بیستم دی ١٣٢٩ ، در روستای کهلا از توابع شهرستان خدابند ه به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، کشاورزی می کرد و مادرش صغرا نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. معمار بود. سال ۱۳۵۰ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و دو دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت۱۳۶۱ ، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۶١) یعقوبی، علیرضا: پنجم بهمن ۱۳۴۲ ، در روستای کهلا از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش اکبر، کشاورز بود و مادرش قمرخانم (فوت ۱۳۵۲) نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. دهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در خرمشهر به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۶۲) یکتا وحیدی پور، داود: دهم خرداد ١٣۴٣ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد مهدی و مادرش سیده صدیقه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. دوازدهم دی ۱۳۶۲، در سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

٢٨۶٣) یگانه فرد، علی اکبر: بیست و پنجم شهریور ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش علی محمد و مادرش سیده علویه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم بهمن ۱۳۶۴ ، در اروندرود بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

٢٨۶۴) یوز باشی، مقصودعلی: دهم بهمن ۱۳۴۶ ، در روستای سوله از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش جعغرعلی، کشاورز بود و مادرش اشرف نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. پاسدار بود. سال ۱۳۶۷ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. هشتم خرداد ۱۳۶۹ ، در پایگاه گرماب بانه بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۶۵) یوسف خواه، نصیر: چهارم شهریور ۱۳۵۲ ، در روستای تاتارده از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رجبعلی، کشاورز بود و مادرش حلیمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش خدمت می کرد. دوازدهم تیر ۱۳۷۲ ، در آلان اشکان سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به کمر و شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۶۶) یوسفلی، احمد: دهم شهریور ۱۳۵۱، در روستای شناسوند از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش بهرام و مادرش راحله نام داشت. در حد دوره متوسطه درسی خواند. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم بهمن ۱۳۶۴ ، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در روستای شناط تابعه شهرستان ابهر واقع است.

۲۸۶۷) یوسفلی، غلامرضا: پانزدهم دی ۱۳۴۰، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش ببرعلی، کشاورز یود و مادرش سکینه نام داشت. تا چهارم متوسطه در س خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۳، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله خمپاره به خودرو، شهید شد. مزار او در بهشت زهرای زادگاهش واقع است.

۲۸۶۸) یوسفلی، محمد: پنجم دی ۱۳۳۸، در روستای شناط از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمد حسین و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواندو دیپلم گرفت. گروهبان سوم ارتش بود. یکم تیر ۱۳۵۹، در محور سنندج- کامیاران توسط گروه های ضد انقلاب اسیر شد و به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۸۶۹) یوسفی، احمد: یکم اردیبهشت ۱۳۳۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد علی و مادرش حوریه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال ۱۳۵۹ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. ششم مهر ۱۳۶۵، با سمت فرمانده واحد مهندسی رزمی در ارتفاعات لاری بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند. برادرش رحمان نیز به شهادت رسیده است.

۲۸۷۰) یوسفی، ارض الله: پنجم آبان ۱۳۴۳، در روستای قوهجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا امد. پدرش هدایت الله، کشاورز بود و مادرش قیزقیرنام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان ستوان سوم ارتش در جبهه حضور یافت. هفدهم تیر ۱۳۶۴، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شکم، شهید شد. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۷۱) یوسفی، پرویز: یکم دی ۱۳۴۳، در شهرستان خابنده به دنیا امد. پدرش عبادالله و مادرش اقلیمه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. پنجم دی ۱۳۶۱، در عین خوش توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

۲۸۷۲) یوسفی، حیدر علی: دوم خرداد ۱۳۳۳، در روستای حسین اباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش اسمعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. سوم تیر ۱۳۶۷، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش به دست و پا، شهید شد. پیکر او رادر مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۸۷۳) یوسفی، رحمان: سی ام فروردین ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا امد. پدرش محمد علی و مادرش حوریه نام داشت. دانش آموز دوم راهنمای بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست ویکم تیر ۱۳۶۱، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست و هفتم دی ۱۳۴۷، پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد. برادرش احمد نیز به شهادت رسیده است.

۲۸۷۴) یوسفی، سید یحیی: دوم دی ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سید یوسف، کارمند بانک بودو مادرش سیده سکینه نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هجدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای زادگاهش به خاک سپردند.

۲۸۷۵) یوسفی، شکرالله: یکم شهریور ۱۳۳۹، در روستای هزار رود از توابع شهرستان طارم علیا به دنیا آمد. پدرش ذکرالله، کشاورز بود و مادرش گلزار نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال ۱۳۶۰ ازدواج کرد. به عنوان گروهبان یکم ژاندارمری در جبهه حضور یافت. یکم فروردین ۱۳۶۱، در پایگاه هشتیان ارومیه هنگام در گیری با گروه های ضد انقلاب به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۷۶) یوسفی، صاحبعلی: هفدهم تیر ۱۳۴۳ روستای زاغه لو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش عبدالله، کشاورز بود و مادرش مریم نام داشت. تا اول ابتدایی درس خواند. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. شانزدهم مراد ۱۳۶۷، در سردشت توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به گردن، سینه و سوختگی شدید به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۷۷) یوسفی، عباسعلی: دهم اسفند ۱۳۴۲، در روستای قوهجین از توابع شهرستان ابهر به دنیا امد. پدرش حسنعلی، کشاورزی می کرد و مادرش سمن رخ نام داشت. تا پایان دره متوسطه در س خواندو دیپلم گرفت. افسر نیروی انتظامی بود. سوم مراد ۱۳۷۰، در میرجاوه هنگام درگیری با اشراربر اثراصابت گلوله به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۸۷۸) یوسفی، علی: پنجم بهمن ۱۳۴۴، در روستای آقجه کند از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، کشاورز بود و مادرش خورشید نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. کارمند ارتش بود. ازدواج کرد. هفتم مهر ۱۳۶۶، در بمباران هوایی کارخنه مهمات سازی پارچین تهران به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۷۹) یوسفی، فرضعلی: دوازدهم تیر ۱۳۴۷، در روستای سعید محمد از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، کشاورز بود و مادرش نجیبه نام داشت. تا سوم ابتدای درس خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم خرداد ۱۳۶۷، در مهران توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۸۸۰) یوسفی، محمد رضا: پنجم بهمن ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا امد. پدرش عسگر، پارچه فروش بود و مادرش گل خانم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفدهم اردیبهشت ۱۳۶۱، در شلمچه به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و سی ام اردیبهشت ۱۳۷۵، پس از تفحض در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۸۸۱) یوسفی، محمد علی: سیزدهم فروردین ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسینقلی، کارگر بود. و مادرش اکرم نام داشت. دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، با سمت امدادگر در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکرش به دست نیامد.

۲۸۸۲) یوسفی، میرزاعلی: هشتم فروردین ۱۳۴۰، در روستای زاغه لو از توابع شهرستان خدابنده به دنیا امد. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش شاه صنم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. او نیز کشاورز بود. سال ۱۳۶۱ ازدواج کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق براثر اصابت ترکش به پا و قطع آن به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۸۳) یونسی، جعفر: دوم تیر ۱۳۳۵، در روستای دیزج آباد از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمود و مادرش سیده طیبه خانم نام داشت تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. کارگر بود. ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم دی۱۳۵۹، در سرپل ذهاب توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش و گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code