فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ه

٢٨٢۵) هادی لو منفرد، عینعلی: دوم مهر ۱۳۳۲، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسنعلی و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درمی خواند. کارگر نانوایی بود. ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۶۱ ، در خرمشهر بر اثر اصابت گلوله به قلب، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

٢٨٢۶) هادی لو، حبیب الله: بیستم مهر ۱۳۴۲ ، در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش شعبانعلی، خواربار فروش بود و مادرش عادله نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. معلم بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و نهم تیر ۱۳۶۲، در روستای میرآباد سردشت هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

۲۸۲۷) هادی لو، عباس: یازدهم خرداد ۱۳۴۶ ، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش عین الله، بنا بود و مادرش نجیبه (فوت ۱۳۵۸) نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم بهمن ۱۳۶۶، با سمت بی سیم چی در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در شهر هیدج از توابع شهرستان ابهر واقع است.

۲۸۲۸) هادی لو، غلامرضا: دوازدهم آذر ١٣۴٠ ، در شهرستان تهران به دنیا آمد. پدرش محمدرضا و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. در و پنجره ساز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم فروردین ۱۳۶۳، در مریوان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در شهرستان خرمدره واقع است.

۲۸۲۹) هاشم لو، الله وردی: نهم شهریور ۱۳۴۱، در روستای ایچ از توابع شهرستان طارم به دنیا آمد. پدرش قارداش علی، کشاورز بود و مادرش زهرا نام داشت. تا دوم متوسطه درسی خواند. او نیز کشاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد ۱۳۶۲، در قلاویزان توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. پیکر او را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

۲۸۳۰) هاشم لو، محرمعلی: دوم فروردین ۱۳۴۴، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مشتاق، کارمند بنیاد مسکن بود و مادرش شکوفه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. جوشکار بود. سال ۱۳۶۶ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد۱۳۶۷ ، در اسلام آباد غرب توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت ترکش به سر و کمر، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۸۳۱) هاشم نژاد، اکبر: چهارم اردیبهشت ۱۳۴۳، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمد، در شرکت ریسندگی و بافندگی کار می کرد و مادرش پروین نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته برق درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲ ، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و یازدهم تیر ۱۳۷۶ پس از تفحص در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

۲۸۳۲) هاشمی، اسحاق: ششم خرداد ۱۳۴۵، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محرمعلی، کارگر بود و مادرش شوکت نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم تیر ۱۳۶۵ ، در مهران توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به دست، پهلو و قطع پا، شهید شد. پیکرش را در مزار پایین زادگاهش به خاک سپردند.

۲۸۳۳) هاشمی، بوداغعلی: سوم مهر ۱۳۴۱ ، در روستای کرده ناب از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش آقاجان و مادرش رقیه نام داشت. خواندن و نوشتن نمی دانست. نانوا بود. سال ١٣۶٢ ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیستم اردیبهشت ۱۳۶۵ ، در لولان اشنویه توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیست وهفتم دی ۱۳۷۴ ، پس از تفحص در مزار بالای شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢٨٣۴) هاشمی، تقی: دوم آذر ١٣۴٢ ، در شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش سیفعلی، بوتیکداربود و مادرش شیرین نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پانزدهم بهمن ۱۳۶۳ ، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به سینه و سر، شهید شد. پیکرش را در مزار بالای شهرستان زنجان به خاک سپردند.

٢٨۳۵) هاشمی، حکمت الله: نهم شهریور ۱۳۴۷ ، در روستای بورون از توابع شهرستان خدابنده به دنیا آمد. پدرش رستمعلی، کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر ۱۳۶۷، در فکه بر اثر تشنگی و اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۳۶) هاشمی، سید ستار: پنجم خرداد ۱۳۳۰، در روستای داش کسن از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیدمرتضی و مادرش بتول نام داشت. در حوزه علمیه درس خواند. روحانی بود. سال ١٣۵١ ازدواج کرد و صاحب دو پسر و دو دختر شد. سوم مهر ١٣۵٩ ، به عنوان بسیجی در همدان دچار سانحه رانندگی شد و به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

۲۸۳۷) هاشمی، سید صمد: سی ام فروردیئ ١٣١٢ ، در روستای قره آقاج از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش سیداحمد و مادرش سیده صاحب نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. کارگر قهوه خانه بود. سال ۱۳۳۳ ازدواج کرد و صاحب پنج پسر و یک دختر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه بر جا ماند و بیستم بهمن ١٣٧٨ ، پس از تفحص در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپرده شد. او را بیوک آقا نیز می نامیدند.

٢٨٣٨) هاشمی، سید عادل: پنجم آذر ۱۳۴۵ ، در روستای قندرقالو از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش مهدی و مادرش طوبا نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته کشاورزی درس خواند. پاسدار بود. سال۱۳۶۹ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. سوم آذر ١٣٧٠ ، در کرج هنگام درگیری با قاچاقچیان بر اثر اصابت چاقو به شکم، مسمومیت و خفگی، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زادگاهش به خاک سپردند.

٢٨۳٩) هاشمی سید عمران: بیستم دی ١٣١٣ ، در روستای فیروزآباد از توابح شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش معصوم و مادرش بی بی خانم نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. ستوانیار دوم ارتش بود. سال ١٣٣٧ ازدواج کرد و صاحب چهار پسر و دو دختر شد. چهاردهم فروردین ۱۳۶۰ ، در رقابیه بر اثر انفجار مواد منفجره به شهادت رسید. مزار او در امامزاده سید ابراهیم شهرستان زادگاهش واقع است.

۲۸۴۰) هاشمی، علی: ششم تیر ۱۳۴۵ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش صفرعلی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درسی خواند. به عنوان پاسدار وظیفه خدمت می کرد. بیست و پنجم شهریور ١٣٧٠ ، در ارتفاعات سورکوه بانه بر اثر انفجار مین گروه های ضدانقلاب به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.


٢٨۴١) هاشمی، محسن: هشتم تیر ۱۳۴۳، در روستای گروس از توابع شهرستان بیجار به دنیا آمد. پدرش عباس، کارگر بود و مادرش هویدا (فوت ۱۳۴۵) نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. نقاش ساختمان بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هشتم آذر ۱۲۶۵ ، در بمباران هوایی شوش بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

٢٨۴٢) هاشمی بنقاری، تقی: یکم بهمن ۱۳۴۲ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش غفار، مصالح فروش بود و مادرش معصومه نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. دوازدهم اردیبهشت ۱۳۶۲، در مهاباد هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکرش در مزار بالای زادگاهش به خاک سپرده شد.

٢٨۴۳) هدایتی، حسین: دوم مرداد ۱۳۴۵ ، در روستای قشلاجوق علیا از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش شعبان و مادرش هاجر نام داشت. دانش آموز سوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم خرداد ۱۳۶۲، در مریوان هنگام درگیری با گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به شکم، شهید شد. پیکر او را در مزار پایین شهرستان زنجان به خاک سپردند.

٢٨۴۴) همتی، حسین: بیست و هشتم خرداد ۱۳۳۴ ، در روستای گیلانکشه از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش مهری نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب یک پسر ویک دختر شد. به عنوان استوار دوم ارتش در جبهه حضور یافت. سیزدهم تیر ۱۳۶۴ ، در سنندج توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.

٢٨۴۵) همتی، رضا: بیستم شهریور ١٧۴٩ ، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش گل محمد، قبرکن بود و مادرش ام کلثوم نام داشت. تا چهارم ابتد ایی درسی خواند. مسگری می کرد. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. پانزدهم خرداد ١٣۶٣ ، در بمباران هوایی بانه بر اثر اصابت ترکش و سوختگی به شهادت رسید. پیکرش در مزار پایین زادگاهش به خاک سپرده شد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code