دسته: فرهنگ اعلامRSS
فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ی
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ی

٢٨۴۶‏) یادگاری، بهلول: یکم خرداد ۱۳۴۴ ‏، در روستای اسدآباد از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش عزت، کشاورز…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ه

٢٨٢۵‏) هادی لو منفرد، عینعلی: دوم مهر ۱۳۳۲‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش حسنعلی و مادرش رقیه نام…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف و
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف و

٢٧٩۵‏) واعظی، امینعلی: هفتم شهریور ۱۳۴۸ ‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش محمدحسین،…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ن
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ن

 ٢۶۴۵‏) نادرخانی، رمضان: سوم شهریور ۱۳۴۶ ‏، در روستای قره دره از توابع شهرستان ماه نشان به دنیا آمد. پدرش…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف م
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف م

٢۶٢۶‏) میرزایی، داود: یکم فروردین۱۳۳۴ ‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش محمدباقر و مادرش بتول نام داشت. دانشجوی…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ل
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ل

۲۱۴۹) لشگری، علی اصغر: دهم فروردین ۱۳۴۲‏، در ‏روستای توده بین از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش ابراهیم،…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف گ
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف گ

‏۲۱۰۲) گارابی، منصور: هفتم خرداد ۱۳۴۳‏، در روستای صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش تیمور، کشاورز…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ک
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ک

۱۹۹۳) کابلی، بهمن: دهم دی ۱۳۴۹‏، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. پدرش خلیل (فوت ۱۳۵۵‏) و مادرش بتول نام…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ق
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ق

۱۸۹۹) قادری، فرضعلی: یکم تیر ۱۳۱۹‏، در روستای قره آقاجلو از توابع شهرستان خلخال به دنیا آمد. پدرش عینعلی و…..

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ف
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

فرهنگ اعلام شهدای زنجان حرف ف

 1854) فتحی پور، حیدر: بیستم اسفند ۱۳۲۴‏، در روستای زره باش از توابع شهرستان ابهر به دنیا آمد. پدرش یوسفعلی،…..